لغات مشابه
we had coffee of a kind : يکجورقهوه اى داشتيم ياخورديم( که تنها نامش قهوه بود يا اسم ان قهوه بود)

we have a seedless type too : يک رقم بى هسته هم داريم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی