لغات مشابه
we shall go : خواهيم رفت

we shall see : تا ببينم ،بعد معلوم ميشود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: