لغات مشابه
we went for a good round : گشت خوبى زده برگشتيم به خانه

we were : ايشان بودند،ما بوديم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: