لغات مشابه
weak point : نقطه ضعيف

weak reception : پذيرفتگي ضعيف

weak tradition : قانون ـ فقه : حديث ضعيف

weak minded : سست راي , بي اراده

weakbodied : ضعيفالجثه

weaken : سست کردن , سست شدن , ناتوان کردن , تضعيف رشد کردن , تضعيف کردن , نحيف کردن , کم نيرو شدن , متزلزل ساختن

weakener : تضعيف کننده

weakening : مظعف , مضعف , تضعيف

weakest maintained : علوم هوايى : ضعيف ترين مخلوط سوخت که تحت شرايط معين ميتواند توان را بيشينه نگهدارد

weakhearted : ضعيف النفس , کم جرات

weakish : چيز ابکى ،چيز رقيق و نرم ،سست و ضعيف

weakling : کم بنيه , سست عنصر

weakly : عليل المزاج , کم بنيه , بي بينه , باسستي , باشلي

weakness : فرتوتي , بي قوتي , فتور , بي حالي , رخاوت , ناتواني , وهن , ضعف , سستي , ضعيفي , عيب , نحيفي , بي بنيگي , شلي

weal : خير،سعادت ،اسايش ،ثروت ،دارايى

weal and woe : خوشبختى و بدبختى

wealŠwale2 : شلاق زدن ،متحرى گذاشتن

weald : جنگل ،دشت

wealth : توان گري , مکنت , دارندگي , ثروت , مالداري , تمول , دولتمندي , مال , جيفه , مالالتجاره , توانگري

wealth creation : بازرگانى : ايجاد ثروت

wealth distribution : بازرگانى : توزيع ثروت

wealth is nothing to : ثروث پيش..... هيچ است

wealth of nations : بازرگانى : ثروت ملل

wealth saving relationship : بازرگانى : رابطه ثروت و پس انداز

wealth tax : بازرگانى : ماليات بر ثروت

wealth lover : مال اندوز

wealth loving : مال اندوز

wealthily : دولتمندانه

wealthiness : دولتمندى

wealthy : مستغني , پولدار , ثروتمند , برخوردار , دولتمند , سرمايه دار , دارا , چيزدار , دم کلفت , توان گر , توانگر , بالانشين , مالدار , صاحب مال , متنعم

wealthy people : اغنياء

wean : از پستان گرفتن

weaner : کسيکه بچه را از شير ميگيرد

weaning : روانشناسى : از شير گرفتن

weanting : بدون ،بى ،منهاى

weapon : جنگ افزار , اسلحه , حربه , سلاح

weapon alpha : علوم نظامى : نوعى خرج انفجارى عمقى موشکى

weapon debries : علوم نظامى : بقاياى ترکش اتمى

weapon delivery : علوم نظامى : پرتاب جنگ افزار يا وسيله پرتاب جنگ افزار

weapon inspector : بازرس تسليحاتي

weapon platoon : علوم نظامى : دسته ادوات

weapon selector : علوم نظامى : مقياس يا جدول تعيين خسارات اتمى يا ميزان دوز دريافتى هدفها

weaponless : بي سلاح

weaponry : اسلحه سازي , تهيه سلاح

weapons manufacturing : اسلحه سازي

wear : بتن کردن , ساييدگي , ملبس شدن , فرسودهشدن , دربر کردن , پوشاندن , به تن داشتن , برتن کردن , فرسودگي , خوردن , ساييدن , پوشيدن , در بر کردن

wear a veil : نقاب زدن

wear away : ساييدن

wear chaddor : چادر سر کردن , چادر زدن

wear down : از پادر آوردن

wear gloves : دستکش دست کردن

wear mask : ماسک زدن , ماسک پوشيدن

wear off : تدريجا تحليل رفتن

wear on : تحريک کردن ،عصبانى کردن

wear out : فرسوده کردن , کاملا خسته کردن , مستعمل کردن , وا ماندن , مندرس کردن , مندرس شدن , پوساندن , فرسودن

wear stripes : زنداني بودن

wear tables : علوم نظامى : جداول سايش جنگ افزارها

wear tie : کراوات زدن

wear veil : حجاب پوشيدن , حجاب سر کردن

wear resistant : علوم مهندسى : مقاوم در بربر سائيدگى

wearable : پوشيدني

wearer : پوشنده لباس

wearied : ملول

weariful : کسل کننده

weariless : خستگى نا پذير

wearily : از روى خستگى

weariness : خستگي , ملولي , بيزاري , فروماندگي

wearing : دربر

wearing course : معمارى : لايه رويى

wearing surface : علوم مهندسى : سطح سائيدگى

wearisomely : بطور خسته کننده

weary : خسته ،مانده ،بيزار کردن ،کسل شدن

Weary : خسته

weary : فرومانده , خسته

weasand : )weazand(گلو،حلق ،قصبه الريه ،ناى

weasand weazand : گلو،حلق ،قصبه الريه ،ناى

Weasel : راسو

weat : نجوم : وست

weather : آب وهوا , آب و هوا

weather beaten : در اثر اب و هوا فاسد يا زمخت شده ،افتاب زده

weather board : تخته گذارى کردن ،تخته بندى کردن ،تخته سرازيرى که دم دراطاق مى گذارند

weather bound : ممنوع ازحرکت بواسطه بدى هوا،منتظرهواى خوب

weather bureau : اداره هواشناسي

weather cock : بادنما

weather code : علوم نظامى : پيام رمز هواشناسى يا هواسنجى

weather forecast : پيش بيني وضع هوا

weather glass : هواسنج ،ميزان الهوا

weather intelligence : علوم نظامى : اطلاعات هواشناسى

weather map : نقشه هواشناسي

weather moulding : سنگى که اب باران را ردميکند،ابريز

weather permitting : اگر هوا بگذارد

weather proof : محفوظ از اثرهوا،هوا نخور

weather side : علوم دريايى : سمت بادگير

weather stained : هوا خورده ورنگ پريده

weather vane : آلت بادنما

weather wise : هوا شناس

weather worn : تحت تاثير هوا در امده

weathercock : الت بادنما،ادم دمدمى مزاج

weathered rocks : خاره هايى که در تحت تاثيرهوا خردشده اند يا رنگ انها رفته است

weathering : طوفان هوا

weathering resistance of concrete : عمران : مقاومت بتن در برابر پارامترهاى جوى

weatherly : (د.ن ).حرکت در مسير باد،داراى باد مساعد

weatherman : هواشناس

weatherproof : عايق هوا

weathertight : عايق هوا

weatherworn : فرسوده در اثر باد و باران و هوا،کهنه

weathring test : علوم مهندسى : ازمايش فرسايش

weatstone bridge : الکترونيک : پل ويتستن

weave : بافتن , نساجي کردن , تنيدن

weave tie : علوم نظامى : گره بافتنى

weave a plot : قانون ـ فقه : توطئه چيدن

weaver : جولا , تننده , جولاه , بافنده , نساج

weaverbird : (ج.ش ).مرغ جولا

weaving : نساجي , شعر باف , بافندگي

weaving comb : دفتين

weazand : )weasand(گلو،حلق ،قصبه الريه ،ناى

weŠthe undersigned : ما امضاء کنندگان زير

web angle : عمران : جفت نبشى تير

web belt : علوم نظامى : فانسقه

web crippling : عمران : لهيدگى جان تير

web footed : داراى پنجه هاى پرده دار،پاپرده اى( چون مرغابى)

web spinner : عنکبوت ،جانورى که تار مى تند

web stiffeners : عمران : قطعات تقويتى

web stiffness : معمارى : تقويت جان

web thickness : عمران : ضخامت جان

web tode : داراى پنجه هاى پرده دار،پا پرده اى( چون مرغابى)

webbed : پرده دار،پوست دار

webber : تننده تار

webby : تنيدني

weber fechner law : روانشناسى : قانون وبر - فخنر

webfoot : جانور داراى پاى پرده دار

weblike : تار مانند

webworm : (ج.ش ).کرم صد پاى تننده تار عنکبوتى

wechsler bellvue scale : روانشناسى : مقياس وکسلر - بلويو

wed : عروسيکردن , نکاح کردن , زن گرفتن , عروسي کردن

wed thickness : علوم نظامى : حداقل ضخامت يا فاصله بين سطح خارجى و داخلى دانه هاى خرج

wedder : ازدواج کننده

wedding : جشن عروسي , مجلس عروسي

wedding cake : کلوچه اى که در عروسى به مهمانان ميدهند و براى دوستانى.... ميفرستند

wedding ceremony : عقد

wedding day : روز عروسى ،جشن ساليانه عروسى

wedding favour : گل يا نوار سفيد که به افتخارعروسى به جامه خود ميزنند

wedding night : شب زفاف

wedding ring : انگشتر ازدواج , حلقه عروسي

wedding party : مجلس عروسى

wedel : ورزش : مارپيچ

wedelen : ورزش : مارپيچ زدن

wedge : چوب شکاف , گوه

wedge formation : علوم نظامى : ارايش مثلث

wedge formula : شيمى : فرمول گوه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه گرگر با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری
شبیه‌سازی کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW
آموزش کامل نرم افزار QUAL2KW
مبانی مدل QUAL2KW
آموزش کامل نرم افزار Spss
نقشه برداری-معرفی وسایل و روش های نقشه برداری
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژیهای سازمان
ترنچرها ماشین های حفاری پیوسته
جدید ترین و آخرین آزمون های EPT بهمراه پاسخ تشریحی
مقاله بتن اسفنجی
مقاله معماری ورزشگاه آشیانه پرنده چین
بررسی مصالح و فناوریهای جدید در صنعت ساختمان
پروژه فولاد
پروژه ساختمان بتن ارمه
پروژه دانشجویی راهسازی
فایل برنامه ریزی و کنترل پروژه استخر و سونا
بررسی ریسک های مسکونی مروارید غرب
آنچه باید یک مهندس ناظر بداند!
مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش (سال 92 )