لغات مشابه
well spoken : خوش کلام

well staircase : جا پلگان ،پاگرد

well thought of : نيکنام ،مشهور،معتبر،به نيکنامى يادشده

well timbered : با الوار محکم و استوار شده

well timed : بموقع ،بجا،بمورد،بهنگام ،در وقت مناسب

well turned : خوب ادا شده ،خوش عبارت

well wisher : خير خواه

well wishing : )well wisher(ادم نيکخواه ،خير خواه

well worn : مستعمل ،زياد کار کرده ،کهنه ،مبتذل ،پيش پا افتاده ،معمولى

well adjusted : روانشناسى : سازگار

well arranged : آراسته ومرتب

well behaved : خوشرفتار

well behaved function : شيمى : تابع خوشرفتار

well bred : با تربيت ،تربيت شده

well built : قوي هيکل

well cut : خوش دوخت

well done : اي والله , آفرين

well fortified : حصين

well known : بنامعلوم , سرشناس , مشهور

well made : خوش دوخت

well mannered : خوش اطوار

well matured : جا افتاده

well to do : چيزدار

well ventilated : هوادار

well wisher : خيرخواه

wellaway : سوگوارى ،عزادارى ،ماتم ،زارى ،افسوس

wellŠsuppose it is so : خوب ،فرض کنيم چنين باشد،فرضا چنين باشد

wellŠwhat of it? : بسيار خوب فرض ميکنيم اينطور باشد،چه نتيجه اى ازان بدست مى ايد

wellbeing : نيک بود , تندر ستي

wellborn : نيکزاده , نجيب زاده

wellbred : باتربيت ،خوش جنس

wellhead : سر ديوار , سرچاه نفت

Wellington : ولينگتون

wellingtons : چکمه( ترکى)

wellness : خوبى ،نيکى ،حسن

wellspring : سر چشمه

welsh : زير قول زدن , کلاه گذاشتن , بتعهدخود عملنکردن

welsher : welsh(،welcher،)welchوالش ،اهل استان ولز انگلستان ،زبان ولز

welshman : )welchman(اهل ولز در بريتانيا

welt : مغزي گذاشتن , نوار باريک

welter : اختلاط،درهم و برهمى ،خشکى ،پژمردگى ،اغشتن ،غلت زدن

wen : غده ،دمل ،(طب )ورم روى پوست

wench : دختر بازي کردن

wencher : زنا کار

wend : پيمودن ،منتقل کردن

went : رفت

wept : )p.& pp.of weep(

wer(e)wolf : ادم گرگ شده

werable : پوشيدنى

were : گذشته فعل to be و جمع فعل ماضىwas

were i in his skin : اگر بجاى او بودم

were i in your place : اگر جاى شما بودم

werewolf : ()werwolf(افسانه )شخصى که تبديل به گرگ شده باشد

wergeld : ()wergild(حق ).خون بها،ديه)diyeh(

wergild : ()wergeld(حق ).خون بها،ديه)diyeh(

wert : بودى

werwolf : ()werewolf(افسانه )شخصى که تبديل به گرگ شده باشد

wesleyan : (کليسا )پيرو جان وسلى)john wesley(

west : غرب , مغرب , مغرب زمين , فرنگ , باختر

West Bank : کرانه باختري

west coast computer faire : کامپيوتر : يک نمايشگاه تجارى بزرگ ريزکامپيوتر که سالانه در سان فرانسيسکو گشايش مى يابد

west country whipping : علوم دريايى : بست غربى

West Indies : آنتيل

west lndies : جزاير هند غربى واقع بين اتازونى و امريکاى جنوبى

West Virginia : ويرجينياي غربي

west wind : دبور

westbound : مسافر مغرب

wester : طوفان غربي

westering : غروب کننده

westerlies : معمارى : غرب وزان

westerly : باخترى ،در جهت مغرب ،باد غربى

western : غربي , مغربي , باختري

Western Bengal : بنگال غربي

Western Europe : اروپاي غربي

western hemisphere : نيمکره غربي

Western Kasai : کاسايي غربي

western round : ورزش : مسابقه تيراندازى زنان با 48 تير از مسافت ¹ 6مترى و 48 تير از ¹ 5مترى با کمان

westerner : غربي

westernization : فرنگي مابي

westernize : غربي شدن , غربي کردن

westernized : غرب زده

westernmost : غربي ترين

weston (standard) cell : الکترونيک : پيل وستن

westphalia defence : ورزش : دفاع وستفالى در گامبى وزير شطرنج

westphalian ham : گوشت دودزده خوک

westward : بطرف مغرب

westwards : بطرف مغرب

wet : مرطوب کردن , تر کردن , خيساندن , خيس , نمسار , تر , مرطوب

wet blanket : مايه ياس

wet bulb temperature : شيمى : دماى تر مخزن

wet bulb thermometer : شيمى : دماسنج تر مخزن

wet classifler : عمران : سرندى که باان شن و ماسه را جهت دانه بندى شستشو ميدهند

wet clay is plastic : گل رس نرم که شکل پذير است

wet cooper : سازنده چليک براى مايعات

wet dock : علوم دريايى : - basin

wet down : اب پاشى کردن ،بوسيله اب پاشى خيس کردن

wet dream : احتلام

wet filter : علوم هوايى : فيلترى که در ان فيلمى از مايع که روى سطح المنت قرارگرفته مانع از عبور ذرات و و الودگى ميشود

wet fly : ورزش : طعمه ماهيگيرى زيرابى

wet mix : عمران : بتن پر اب

wet nurse : دده

wet rating : علوم هوايى : توان يا تراست بااستفاده از مکانيزم تزريق اب يا ترکيب اب و متانل

wet stowage : علوم نظامى : نوعى روش بارگير مهمات در خودروها با غوطه ور کردن انها در مايعات ضد شعله

wet sump : علوم هوايى : تشتک موتور پيستونى

wet take off : علوم هوايى : برخاستن از زمين با استفاده از مکانيزم تزريق اب

wet wash : لباسشو،رخت شو

wet washing : شيمى : ترشويى

wet weight : علوم هوايى : وزن خالص مايعاتى که معمولا هنگام کارکردن وجود دارند

wet wing : علوم هوايى : بالى که ساختمان تشکيل انتگرال تانک براى سوخت ميدهد

wet bulb termometere : علوم هوايى : ترمومترى که در ان جزء حساس توسط پارچه اى که همواره با اب مرطوب نگاه داشته ميشود احاطه شده است

wetability : خيسي

wetback : مهاجر فرارى مکزيکى

wether : گوسفند اخته , قوچ اخته

wetland : زمين مرطوب

wetly : بطور تر

wetness : تري

wettability : قابليت خيسي

wettable : خيس کردنى

wetter : خيس کننده , نم زننده

wetting : مايعى که براى تر ساختن يا خمير کردن چيزى بکار رود

wettish : نسبتا تر

wetzel : کامپيوتر : عنصر تصويرى که به تصوير روى ترمينال نمايش اضافه شده و دقت نمايش را بهبود مى بخشد

wetzel grid : روانشناسى : شبکه وتزل

wever bray phenomenon : روانشناسى : پديده وور - برى

wh lom : پيشتر،سابقا

whack : صداي ضربت , محکم زدن , صداي اصطکاک

whack up : تقسيم به سهام کردن ،قسمت کردن ،تسهيم کردن

whacking : خيلى بزرگ ،بسيار عظيم ،پر سر و صدا

whale : وال , نهنگ , نهنگ صيد کردن , عظيم الجثه

whale blow : نهنگ ها اب را به بيرون مى دمند

whale calf : بچه نهنگ

whale line : طناب نهنگ گيرى

whale man : صياد نهنگ ،نهنگ گير

whaleback : تپه ،برامدگى ،هر جسمى شبيه پشت بالن

whaleboat : قايق موتورى يا پارويى دراز و باريک مخصوص صيد نهنگ و غيره

whalebone : والانه , عاج تمساح

whaler : صياد بالن

wham : صداي تصادم

whang : تسمه ،ضربه ،ضربت ،صداى بر خورد دو جسم ،قسمت ،سهم ،با صداى بلند زدن ،کوبيدن

wharf : اسکله , جتي , محکم مهارکردن

wharfage : عوارض باراندازي

wharfmaster : رئيس بندر،رئيس اسکله

wharve : (در ماشين هاى جديد ريسندگى )قرقره ،دوک

what : ها , چي , چقدر , چه , جانم , آنچه

what a death he died : چه مردنى کرد

what a good riddance : چه خوب( از دستش ) رها شديم

what a lark : چه تفريحى

what a nice man he is! : چه ادم خوبى است!

what a night we made of it : چه شبى کرديم ،چه شبى گذرانديم

what a nuisance : چه بلايى است ،چه افتى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نمونه آزمون ویسکانسین WCST
پرسشنامه آزمونهای حافظه کلامی و عددی
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI
آزمون امید به زندگی میلر
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان
پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل و لو
"پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، یییی)"
پرسشنامه کنترل خشم
ضرورت استاندارد و شرایط آن
طرح های بازاریابی
سهام (بورس)
جایگاه نفت در ایران
حجم نمونه و جامعه آماری
دیودهای قدرت
آیین نامه آموزشی شركت صنایع الكترونیك ایران
مقاله در مورد Swiff 3D MAX
TCP/IP چیست؟ (و آشنایی با چهار لایه آن)
"بررسی اثرات شرایط محیطی (فشار ، دما ، رطوبت) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات"
مقاله در مورد TCP/IP