لغات مشابه
whither : بکدام نقطه

whithersoever : بهرکجا که , بهرکجا کهشد

whitherward : درچه جهتي

whithness : بياض

whitish : نسبتا سفيد , نزديک به سفيد

whity : نسبتا سفيد , سفيد پوست

whiz : فش فش

whizzer : غژغژ کننده

who : چه کسي , چه کساني

who knows numerous arts : هزار فن

whodunit : رمان پليسي

whoever : هر کس , هرکسي که , هرکه , هر آنکه , هر آنکس , هرآنکه

whole : بي خرده , درسته , شش دانگي , دربست

whole number : عدد صحيح

wholeheartedly : يکدل

wholeheartedness : يکدلي

wholesale : چکي , عمدهفروشي کردن , بطور يکجا , عمدهفروشي

wholesale dealer : بنکدار

wholesale grocer : سقط فروش

wholesale grocery : سقط فروشي

wholesaler : عمده فروش

wholesome : خوشگوار , خوش مزاج

wholly : بطور اکمل , تماما

Wholsale : عمده فروشی

whomever : صورت مفعولي

whomso : صورت مفعولي

whoop : صداي سياه سرفه

whoopee : فرياد خوشحالي , زمان خوشي

whooping cough : سياه سرفه

whoosh : صداي صفير ايجاد کردن , صداي صفير

whore master : جا کش

whoredom : فاحشگي , فاحشهبازي

whorehouse : فاحشهخانه

whoremonger : جنه باز , خانومباز , آدمهرزه , فاسق , فاحشهباز

whoreson : فرزند فاحشه

whoring : جنه بازي

whorish : ژنده

whose : مال کي , مال او , مال چه کسي

whosesoever : مال که , وابسته به مال که

whoso : هرکس که

why : چرا , اين که چرا , به چه جهت , بچه دليل , بچه مناسبت , از بهر چه , بچه منظور , از چه رو , بچه علت , بخاطر چه , ببچه جهت , براي چه

why not : چرانه

wicca : ویکا

wick : پتيله , افروزه , فتيله

wick making : فتيلهسازي

wicked : بدکردار , بدانديش , بدذات , شرور , بدسرشت , بدطينت , طالح , بلا , سرخت , آتشپاره , نابکار , نابکارانه , بد طينت , بدکار , بدسگال , بد منش , شرارت آميز , رذل , بدکنش , بدعمل , بدباطن , بدجنس , شرير , خبيث

wicked act : رذيله

wickedly : شريرانه

wickedness : بدسرشتي , سياه کاري , نابکاري , شرارت , بدکارگي , بدکاري , بدانديشي , نا بکاري , بدسگالي , بدذاتي , بدکرداري , بدجنسي , بدطينتي

wicker : بيد سبدي , ترکهاي

wickerwork : سبدسازي

wicket : دروازه کوچک

wicking : فتيلهسازي , فتيلهگذاري

wide : پهن , فراخ , کاملا باز , عريض , گشاد

wide awake : کاملا بيدار

wide mouthed sack : گاله

wide open : ولنگ و باز

wide open : منفرج

widely : به طور گسترده

widemouthed : دهان باز

widen : وسيع تر کردن , وسيع کردن , وسعت دادن , پهن شدن , گشاد کردن , تعريض کردن , پهن کردن

wideness : فراخي

widening : تعريض

widespread : گسترده , فراوان , شايع , همه جا منتشر , همه گيري , همه جاگير

widespreading : همه جا منتشر

widish : نسبتا وسيع

widow : بيوه , بيوهزن

widower : زن مرده

widowhood : بيوگي

width : عرض , پهني , پهنا

widthwise : ازعرض , عرضا , عرضي

wieldy : ادارهشدني

wife : عيال , زوجه , خانم , هوو , زن

wifehood : زنيت

wifeless : بي زن

wifelike : شبيه زن

wifely : زوجهاي , درخور زنان , مثل زوجه

wig : موي مصنوعي , کلاهگيس , گيس ساختگي

wigan : پارچه آستري

wiggle : وول خوردن , لوليدن , لوشيدن

wiggler : علي ورجه

wight : موجود زنده

wild : وحشي , وحش , شيفته و ديوانه , صحرايي , جنگلي , دد و دام , خود رو , وحوش

wild and woolly : درهم ريخته

wild basil : ضيمران

wild beast : دد

wild carrot : شقاقل

wild goat : مرال

wild plum : زالزالک

wild rocket : منداب

wild thyme : سينسنبر

wilderness : صحرا

wildfire : ماده قابل اشتعال

wildlife : غير اهلي

wildling : گياه وحشي , گياهخودرو

wildwood : جنگل طبيعي , جنگل خودرو

wile : بطمع انداختن

will : وصيت کردن , اراده , وصيت , وصيتنامه , وصيت نامه , مشيت

will less : غير داوطلبانه

will power : اراده

willable : قابل اعمال , قابل اراده , قابل ارث

willful : خود سر

willfully : خود سرانه

willfulness : خود رايي

William : ويليام

William Cohen : ويليام کوهن

William Kosada : ويليام کوئسادا

William McKinney : ويليام مککيني

willing : خواهان , حاضر , راغب , راقب بودن , مايل

willingly : طوعا , سماً و طاعه , از دل و جان

willow : بيد خشت , بيد

willow area : بيد زار

willowy : بيد زار , پر بيد , بيد مانند

willpower : عزم راسخ , نيروي اراده

willy nilly : بهر حال , خواهي نخواهي

willy nilly : طوعا کرها , خواه ناخاه

wily : پر مکر , پر تزوير , پر حيله

wimble : مته فرنگي , گرد بر

wimp : بي غيرت

wimple : موج دار کردن

win : فاتحشدن , غلبه يافتن بر , پيروز شدن , منصور شدن , برنده شدن , بردن

win a prize : جايزه گرفتن , جايزه بردن

wince : لگد پراني

winch : هندل

wind : باد , ريح

wind breaker : بادشکم

wind flow : جريان باد

wind gap : شکاف قله کوه

wind up : منتج بهنتيجه شدن

windbag : سخنران پرگو , نطاق روده دراز , کيسهباد

windblown : بادزده

winder : کوککننده , نخ پيچ , کوک , کليد کوک

windfall : غنيمت , ثروت باد آورده , شتل

Windhoek : ويندهوک

winding : پيچاپيچ , پر پيچ و خم

windlass : با چرخ کشيدن , چرخ چاه

windmill : آسياب بادي

window : پنجره , دربچه , دريچه , روزنه , پنجره دار کردن

window box : قاب پنجره

window dress : بنمايش گذاشتن

window pane : جام شيشه

windowpane : شيشه پنجره , جام پنجره

windowsill : طاقچه پنجره

windpipe : قصبته الريه , ناي , قصب

windproof : ضد باد

winds : رياح

windsor knot : گره بزرگ کراوات

windstorm : باد سريع

windswept : بادزده

windup : عمل بستن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بررسی تکنولوژی تعیین سطح در صنایع شیمیایی
پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج
پاورپوینت بررسی زیگورات چغازنبیل
پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration)
پاورپوینت طرح 5 - مطالعات تطبیقی
پاورپوینت طرح 5 - مطالعات تطبیقی و ضوابط ساخت در منطقه قاسم آباد
پاورپوینت طرح معماری 5 - رفتار و فعالیت
پاورپوینت بررسی کاروانسرای بابا قدرت
پاورپوینت نقد و بررسی حمام تاریخی دردشت
"پاورپوینت بررسی LBM ، جوشکاری با لیزر"
پاورپوینت جوشکاری اصطکاکی 26 اسلاید
پاورپوینت بررسی جوشکاری بدون قوس الکتریکی
پاورپوینت بررسی جوشکاری پلاستیک ها
پاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آب
پاورپوینت بررسی جوشکاری فولاد
پاورپوینت بررسی دبی سنج پره دوار
پاورپوینت بررسی دبی سنج توربینی
پاورپوینت بررسی دبی سنج جریان گردابی
پاورپوینت بررسی دبی سنج رقاصکی