لغات مشابه
winner : برندهبازي , قهرمان , پيش بر , فتح , برنده , فاتح

winning : پيش بر , برنده , برندگي , برد

winnow : باد افشان کردن , بوجاري کردن

winnower : ماشين بوجاري

winnowing machine : پنبه پاک کن

wino : معتاد به شراب , باده پرست

winter : شتا , قشلاق , زمستان , زمستاني

winter crop : محسول شتوي

winter kill : زمستان کش

Winter Olympics : المپيک زمستاني

winter quarters : قشلاق

winterize : زمستاني شدن

wintertide : فصل زمستان

winy : شراب مانند

wipe : بوسيله مالش پاک کردن , خشک کردن , زدودن

wipe out : از ميان بردن

wiped : زدوده

wipedness : زدودگي

wiper : پاک کن , برف پاککن

wirable : قابل مخابره , قابل مفتول شدن , قابل سيم کشي

wire : سيمکشي کردن , سيم

wire cutter : سيم بر

wire insulator : سيم پوش

wire rope : طناب سيمي

wire screen : تور سيمي

wire set : دستگاه بي سيم

wired : سيمي

wired or : ياي اتصالي

wiredraw : مفتول کردن , حديده کردن

wiredrawn : مثل سيم

wireless : بي سيم

wireless telegraph : تلگراف بي سيم

wireway : سيمهادي

wirewrap : سيمبندي کردن

wiring : سيم کشي

wiry : کج شو , قابل انحناء

wisdom : خردمندي , اول ماخلق الله , فرزانگي , خرد , معرفت , عقل , حکمت

wisdom to earn a living : عقل معاش

wise : ذي خرد , مدبر , حکمت آميز , خردمندانه , عاقل , باتدبير , خردمند , بخرد , باتميز , باخرد , عالمانه , عارف , فهميده , عارفانه , عاقلانه , دانا , بافراست , عليم , مردرند

wise guy : نادان دانانما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: