لغات مشابه
winner : برندهبازي , قهرمان , پيش بر , فتح , برنده , فاتح

winning : پيش بر , برنده , برندگي , برد

winnow : باد افشان کردن , بوجاري کردن

winnower : ماشين بوجاري

winnowing machine : پنبه پاک کن

wino : معتاد به شراب , باده پرست

winter : شتا , قشلاق , زمستان , زمستاني

winter crop : محسول شتوي

winter kill : زمستان کش

Winter Olympics : المپيک زمستاني

winter quarters : قشلاق

winterize : زمستاني شدن

wintertide : فصل زمستان

winy : شراب مانند

wipe : بوسيله مالش پاک کردن , خشک کردن , زدودن

wipe out : از ميان بردن

wiped : زدوده

wipedness : زدودگي

wiper : پاک کن , برف پاککن

wirable : قابل مخابره , قابل مفتول شدن , قابل سيم کشي

wire : سيمکشي کردن , سيم

wire cutter : سيم بر

wire insulator : سيم پوش

wire rope : طناب سيمي

wire screen : تور سيمي

wire set : دستگاه بي سيم

wired : سيمي

wired or : ياي اتصالي

wiredraw : مفتول کردن , حديده کردن

wiredrawn : مثل سيم

wireless : بي سيم

wireless telegraph : تلگراف بي سيم

wireway : سيمهادي

wirewrap : سيمبندي کردن

wiring : سيم کشي

wiry : کج شو , قابل انحناء

wisdom : خردمندي , اول ماخلق الله , فرزانگي , خرد , معرفت , عقل , حکمت

wisdom to earn a living : عقل معاش

wise : ذي خرد , مدبر , حکمت آميز , خردمندانه , عاقل , باتدبير , خردمند , بخرد , باتميز , باخرد , عالمانه , عارف , فهميده , عارفانه , عاقلانه , دانا , بافراست , عليم , مردرند

wise guy : نادان دانانما

wisecrack : حرف کنايهدار زدن

wisecracker : لطيفهگو

wisely : عاقلانه , عقلا , حکمانه

wiseness : عاقلي

wish : خواهش , ميل کردن , آرزو , تمنا , آرشي , ميل داشتن , خواسته , مراد , ميل

wish good luck : مروآ زدن

wish wash : مشروب آبکي

wishbone : استخوان جناق

wished : خواسته

wisher : آرزو کننده

wishes : آمال , مستدعيات , خواسته ها

wishful thinker : خيال باف

wishful thinking : هوا وه وس , خواسته انديشي

wishy washy : زيپو , سست اراده

wist : گذشته فعل

wit : مشعر , لطافت طبع

witch : سحر کردن , جادو گر , جادوگر , ساحره

witch hazel : گورجين آغاجي , همامليس انجيلي

witch doctor : طلسمگر

witchcraft : جادوگري , ساحري , جادو گري

witchery : جادوگري

witches : جادوگران

witching : مسحور کننده

witchy : سحر شده , وابستهبهجادوگري

with : همراه , نزد , همراه با , داراي , به همراه

with a wide circulation : کثيرالانتشار

with about : با حدود

with berries : حبهدار

with crossed arms : دست به سينه

with difficulty : بزحمت

with no deductions : مک

with open arms : با آغوش باز

with pictures : به روايت تصوير

with regard : جنساً

with regard to : در زمينه هاي , در زمينه , بمورد , از حيث

with respect to : از حيث

with the intention of : به قصد

withdraw : کناره جوي کردن , کنار کشيدن

withdrawal : کنارهگيري

wither : پژوليدن , افسردهشدن , پژمردن , پلاسيدهشدن , پلاسيده شدن , پژمردهکردن يا شدن , پژمرده شدن , پلاسيدن , افسرده شدن

withered : پلاسيده , پژمرده , خشکيده , پژوليده

withers : جدوگاه

withhold : مضايقه داشتن , مضايقه کردن , دريغ کردن

withholder : دريغ کننده

within : درظرف , در طي , توي , در مدت

withindoors : افراد داخل

without : بدون آن که , بدون , فاقد , بلا

without cause : بي جهت

withstand : استقامت ورزيدن

witling : فضل فروش

witness : گواهي , گواهي کردن , شهادت دادن , شاهد , گواه

witness in : شاهد شدن

witnessed : مشهود

witnesses : شواهد , نظار

witnessing : شهود

witticism : لطيفه گوئي , نکته , نادره

Witty : شوخ

Witty : شوخ

witty : نکته دان , هزل آميز , بذله گو , ظريف , لطيفهدار , ضرفا , بذلهگو , نکته پرداز , شوخ

wive : زندادن

wives : نواميس

wizard : طلسمگر , جادوگر , افسونگر

wizardry : جادوگري

wobble : لق بودن , لنگي چرخ , وول خوردن

Wobble : لرزیدن ، لرزش

Wobble : لرزیدن ، لرزش

woe : بدا

woebegone : غرق دراندوه , گرفتار غم

woebegoneness : غم واندوه

woeful : محنت زده

wold illuminating : عام تاب

wolf : گرگ

wolf cub : بچه گرگ

wolf dog : سگ گله , سگ گرگ

wolf pack : گله گرگ

wolfling : بچه گرگ

woman : جنس زن , زن صفت , نساء

womanhood : عالم نسوان , زنيت , زني

womanish : زن نما , زنانه , زنصفت

womanize : بازنان آميختن , زن بازي کردن

womanizer : دخترباز , مشتاق زن

womanizing : دختربازي

womankind : جنس زن , نژاد زن , گروه زنان

womanlike : مثل زن , شبيه زن , زن مانند , زن صفت

womanliness : صفات زنانه , زنانگي

womanly : مثل زن , زنانه

womb : بچه دان , رحم , آبسته

women : نسوان , خواتين , مخدرات

womenfolk : جماعت زنان

won : برده

wonder : متعجب شدن , اعجاز

wonderful : شگرف , محشر , محير العقول , شگفت انگيز , عجيب , حيرتانگيز , شگفتآور , شگفتا

wonderland : سرزمين پرنعمت

wonders : غرائب , عجايب

wonderwork : کار عجيب

wont : خو گرفته , معتاد به

woo : جلب لطف کردن

wood : خشب , درود , چوب , گزيلوز

wood block : قطعه چوب

wood carver : منبت کار

wood carving : منبت کاري

wood chipper : تيشه نجاري

wood grain : رگه چوب

wood sugar : قند چوب

wood tar : قير چوب

woodbin : جا هيزمي

woodbine : ويشه

woodchopper : هيزم شکن

woodcraft : صنايع چوبي

woodcutter : منبت کار , هيزم شکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

جزوه مجموعه های فازی
جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه
جزوه مفاهیم سیستمها و محدوده سیستم های اطلاعاتی
جزوه درس استاتیک
جزوه استاتیک
"گزاش کارآموزی رنگرزی، چاپ و تكمیل كالای نساجی"
جزوه زبان ماشین
جزوه آزفیزیک2
گزاش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان
گزاش کارآموزی خورجینگ و تكنولوژی آن
جزوه دینامیک ماشینها
گزاش کارآموزی عایق بندی ترانسفورماتور
جزوه آموزش نرم افزار متلب در رشته برق
گزاش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا مبارکه
جزوه علم مواد
دوره كارورزی حمل بار مرحله مقدماتی
جزوه ماشینهای الکتریکی2
گزارش كارآموزی تسهیلات خطوط ریلی برای مسافران ناتوان
جزوه کنترل فرایندها