لغات مشابه
winning : پيش بر , برنده , برندگي , برد

winnow : باد افشان کردن , بوجاري کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: