لغات مشابه
wobble : لق بودن , لنگي چرخ , وول خوردن

Wobble : لرزیدن ، لرزش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی