لغات مشابه
yearlong : يکساله

yearly : سال بسال , ساليانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: