لغات مشابه
yerk : قاپيدن وبردن , محکم بستن

yes : لبيک , بلي گفتن , آري , نعم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: