لغات مشابه
yeses : بله , بلي

yesterday : ديروز , زمان گذشته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: