لغات مشابه
your : شما , متعلق به شما , تو

your excellency : جنابعالي , حظرت مستطاب عالي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: