لغات مشابه
yours : شما , مال شما

yourself : شخص شما , خودت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: