معنی این لغات کدام است : rancher
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 1
رتبه شما : 5028
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 1
پاسخ غلط :
درصد : 100 %
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 62 روز