معنی این لغات کدام است : Activist
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 13
رتبه شما : 1897
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 5
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %