معنی این لغات کدام است : cumulative
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 2
رتبه شما : 3030
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 1
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام