معنی این لغات کدام است : nominal
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 4
رتبه شما : 3793
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 1
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %