معنی این لغات کدام است : breakfast
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 15
رتبه شما : 1767
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 6
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %