معنی این لغات کدام است : command
لغت قبلی :
آزمون را شروع کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :
جایگاه شما
امتیاز شما : 16
رتبه شما : 1711
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 7
پاسخ غلط : 0
درصد : 100 %