خلاصه:
حسابداری دولتی (موانع و راهكارها) در 138 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات:
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات138
حجم فایل103 کیلو بایت

 حسابداری دولتی (موانع و راهكارها) در 138 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است كه استفاده كنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اكثر كشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز كه در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم كند تا از یكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاكرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یكی از اشكال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای كنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد كه بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و كارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی كمك نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد كه در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی كه دولتهای حاكم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی كه انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می كند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی كه این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینكه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یكی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت كمك می كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یك نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یك سو به دولت كمك كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محكم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأكید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی كشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای كامل یك نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد كفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد كه اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم كنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص كنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.


فهرست مطالب:

 فصل اول

 1-1) مقدمه

 1-2) طرح مسئله

 1-3) هدف تحقیق

 1-4) اهمیت موضوع

 1-5) فرضیه های تحقیق

 1-6) پیشینه تحقیق

 1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

 فصل دوم

 2-1) كاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

 2-2) استفاده كنندگان حسابداری دولتی

 2-3) مبنای حسابداری

 2-3-1) مبنای نقدی

 2-3-2) مبنای تعهدی كامل

 2-3-3) مبنای نیمه تعهدی

 2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده

 2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده

 2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی

 2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی

 2-4-2) اصل حسابهای مستقل

 2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل

 2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

 2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

 2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه

 2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

 2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل

 2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای

 2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

 2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

 2-4-7) اصل بودجه بندی و كنترل بودجه‌ای

 2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه

 2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه

 2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه

 2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی

 2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی

 2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی

 2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی

 2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران

 2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

 2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

 فصل سوم

 3-1) مقدمه

 3-2) جامعه آماری

 3-3) روش نمونه‌گیری

 3-4) ابزار اندازه‌گیری

 3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات

 3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق

 فصل چهارم

 4-1) مقدمه

 2-4) فرضیه‌های تحقیق

 4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق

 4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق

 4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یك

 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو

 4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه

 4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها

 4-3-1) تحلیل كیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها

 4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت

 4-3-2-1) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره یك

 4-3-2-2) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره دو

 4-3-2-3) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره سه

 4-3-2-4) آزمون tبرای فرضیه اصلی

 4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یك از فرضیه‌ها

 فصل پنجم

 5-1) مقدمه

 5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یك

 5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو

 5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه

 5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق

 5-6) نتیجه‌گیری كلی

 5-7) پیشنهادات

 5-8) منابع و مأخذ

 5-9) پیوستها


 فهرست جداول:

 جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها

 جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

 فرعی تحقیق

 جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان

 جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه كاری پاسخ دهندگان

 جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان

 جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یك

 جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

 جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

 جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

 فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق

 

کلمات کلیدی:
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت سرمایه درگردش در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای و رهبری مالی
مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه
اخبار و مطالب آموزشی
بررسی اعتراض داوطلبان کنکور در کمیسیون آموزش و سازمان سنجش
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعمال سهمیه ۵ درصدی ایثارگران اعتراضاتی را از سوی داوطلبان به نتایج نهایی کنکور به همراه داشت، گفت: این اعتراضات قابل تامل است و مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال پیگیری برای حل موضوع هستند....[ 1396-7-2 ]

اعلام نتایج انتخاب رشته‌های باآزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از ساعت ۱۴
نتایج انتخاب رشته‌های با آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶دانشگاه آزاداسلامی امروز یکشنبه ۲ مهر اعلام می‌شود....[ 1396-7-2 ]

اعلام جزئیات مصاحبه رشته‌های خاص کنکور
مشاور عالی سازمان آموزش سنجش کشور جزئیات مصاحبه رشته‌های خاص آزمون سراسری 96 را تشریح کرد....[ 1396-7-2 ]

توضیح مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره اعمال سهمیه ۵ درصدی در آزمون‌ها
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل اینکه در مصوبه مجلس برای اعمال ۵ درصد سهمیه به فرزندان و همسران افرادی با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه و مجروحیت زیر ۲۵ درصد، لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی احساس نشده بود، تدوین این آیین‌نامه غیر قانونی منتفی و تصمیم بر این شد که این سهمیه در آزمون ارشد علوم پزشکی اعمال شود. ...[ 1396-7-2 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی دیکشنری , دیکشنری فارسی به فارسی , دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی , دیکشنری انگلیسی به فارسی با تلفظ , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , دیکشنری فارسی به انگلیسی اندروید , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری متن انگلیسی به فارسی , سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی , نمونه سوالات آزمون شفاهی تعیین سطح زبان انگلیسی , دانلود نمونه سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 با معنی , دانلود لغات 504 برای موبایل , لیست لغات 1100 , دانلود لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 واژه , دانلود فلش کارت 504 , لیست کلمات ۵۰۴