آموزش زبان انگلیسی

معنی operating room , معنی operation , معنی operation analysis , معنی operation annexes , معنی operation decoder , معنی operation exposure guide , معنی operation immediate , معنی operation manager , معنی operation of contract , معنی operation order (jf) , معنی operation rules , معنی operational , معنی operational code , معنی operational command , معنی operational costs , معنی operational definition , معنی operational headquarters , معنی operational management , معنی operational problems , معنی operational readiness , معنی operational research (o.r) , معنی operationalism , معنی operationism , معنی operations , معنی operations analysis , معنی operations personal , معنی operative part of a deed , معنی operatively , معنی operatize , معنی operator , معنی operator command , معنی operator of heavy machinery , معنی operator of light machinery , معنی opercular , معنی operculate , معنی operculum , معنی operetta , معنی operose , معنی operous , معنی ophelia , معنی ophicleide , معنی ophidia , معنی ophidian , معنی ophidiophobia , معنی ophilatrous , معنی ophilia , معنی ophilogy , معنی ophiolater , معنی ophiolatry , معنی ophiology , معنی ophiophagous , معنی ophite , معنی ophitic , معنی ophiuran , معنی ophiuroid , معنی ophiuroideda , معنی ophlhalmologist , معنی ophtalmic , معنی ophtalmology , معنی ophtalmometer , معنی ophtalmoscope , معنی ophthaimia , معنی ophthalmia , معنی ophthalmic , معنی ophthalmitis , معنی ophthalmological , معنی ophthalmologist , معنی ophthalmology , معنی ophthalmoscope , معنی ophthalmoscopy , معنی opiam , معنی opiate , معنی opiate receptor , معنی opine , معنی opinion , معنی opinion poll , معنی opinionaire , معنی opinionatedness , معنی opinionative , معنی opinions , معنی opioid , معنی opiomania , معنی opisometer , معنی opium , معنی opium (somoking )pipe , معنی opium smoking pipe , معنی opiumden , معنی opiumism , معنی opodeldoc ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 119 روز