آموزش زبان انگلیسی

معنی emigrate , معنی emigration , معنی emigratory , معنی eminency , معنی eminent , معنی eminently , معنی emir , معنی emirate , معنی Emirate of Oman , معنی emission characteristic , معنی emission control , معنی emission current , معنی emission efficiency , معنی emission of seminal fluids during orgasm , معنی emission spectroscopy , معنی emission spectrum , معنی emission spectrum lines , معنی emission theory , معنی emissive power , معنی emittance , معنی emitted material , معنی emitted response , معنی emitter coupled , معنی emmenagogue , معنی emmenagogues , معنی emmer , معنی emmet , معنی emmetropia , معنی emnity , معنی emolliate , معنی emollient , معنی emolously , معنی emote , معنی Emotion , معنی emotional , معنی emotional blockge , معنی emotional deprivation , معنی emotional disorder , معنی emotional expression , معنی emotional insight , معنی emotional lability , معنی emotional maturity , معنی emotional responsiveness , معنی emotional security , معنی emotional stability , معنی emotional support , معنی emotionalism , معنی emotionalist , معنی emotionality , معنی emotionalize , معنی emotionless , معنی emotively , معنی empale , معنی empanel , معنی empathic , معنی empennage , معنی emperor , معنی emperorship , معنی empery , معنی emphases , معنی emphasis , معنی emphasize , معنی emphatic , معنی emphatically , معنی emphysema , معنی empircism , معنی empire , معنی empire city , معنی empire cloth , معنی empire day , معنی empiric , معنی empirical , معنی empirical equation , معنی empirical knowledge , معنی empirical reality , معنی empirical self , معنی empirically , معنی empiricist , معنی emplacement , معنی employ , معنی employable , معنی employd , معنی employe , معنی employed , معنی Employee , معنی Employee , معنی employee , معنی employees , معنی employer ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 119 روز