آموزش زبان انگلیسی

معنی transpose , معنی transposed , معنی transposing gears , معنی transposition of affect , معنی transposition system , معنی transpostion , معنی transreceiver , معنی transrorm , معنی transsexualism , معنی transshape , معنی transshipment , معنی transshipment activity , معنی transter , معنی transtively , معنی transubstantiate , معنی transubstantiation , معنی transudate , معنی transudation , معنی transude , معنی transuranic , معنی transuranium , معنی transvaluate , معنی transvaluation , معنی transvaluatory , معنی transvalue , معنی transversal , معنی transversal section , معنی transversal wave , معنی transverse abduction , معنی transverse acceleration , معنی transverse adduction , معنی transverse axis , معنی transverse bending test , معنی transverse bracing , معنی transverse bulkhead , معنی transverse cardan shaft , معنی transverse conductance , معنی transverse crack , معنی transverse fatigue test , معنی transverse fault , معنی transverse line , معنی transverse loading , معنی transverse process , معنی transverse reinforcement , معنی transverse scale , معنی transverse stress , معنی transverse test specimen , معنی transverse transversal , معنی transversely , معنی transvestite , معنی trap , معنی trap gun , معنی trap house , معنی trap shoot , معنی trap shot , معنی trap to a cellar , معنی trap door , معنی trapes , معنی trapeze , معنی trapezium , معنی trapezium distortion , معنی trapezius , معنی trapezoid , معنی trapezoid body , معنی trapezoidal , معنی trapezoidal end sill , معنی trapezoidal law , معنی trapezoidal rule , معنی trapezoidal thread , معنی trapezoidal weir , معنی trapoze , معنی trapped , معنی trapper , معنی trappings , معنی trappist , معنی trappy , معنی trappy move , معنی traprock , معنی traps , معنی trapze , معنی trapzezist , معنی trasfer , معنی trash , معنی trash can , معنی trash ice , معنی trash rack , معنی trashcan , معنی trashy , معنی trass mortar ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز