خلاصه:
موسی گل نظری بررسی چگونگی تأثیر رضایت‌مندی شغلی در افزایش بهره‌وربی كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد خمینی (ره) به راهنمایی استاد ویشلقی
توضیحات:
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات55
حجم فایل103 کیلو بایت

بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)


فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسأله

3-1 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

2-2 پیشینه تحقیق

فصل سوم: نتایج

1-3 نتایج مربوط به جداول توصیفی (تك بعدی)

2-3 نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی)

3-3 مشكلات و محدودیت های تحقیقی

4-3 پیشنهادات

فهرست منابع

 

چكیده تحقیق

موسی گل نظری بررسی چگونگی تأثیر رضایت‌مندی شغلی در افزایش بهره‌وربی كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد خمینی (ره) به راهنمایی استاد ویشلقی

بیان مسأله

نیروی انسانی كمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی كار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند كه انسان در پی رسیدن به شغلی است كه آرزوی آن را داشته لكن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می كنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند كه برخوردی را كه با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا كه انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثیرگذار است.

 

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد كننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی پژوهش:

پژوهش حاضر ازنوع كاربردی است وروش آن توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، كاركنان معاونت نیروی انسانی كمیته امداد امام خمینی دفترمركزی است كه تعداد آنها حدودا 150نفرمی باشد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با تأیید سؤالات وفرضیه‌‌های تحقیق، نتیجه می‌گیریم  كه : میزان حقوق ومزایا، پاداش های پرداختی، برخورداری ازامكانات رفاهی، داشتن وسایل ودسترسی به ملزومات اداری، وضعیت فیزیكی محل كار، ارتباط دوستانه با همكاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقیم ومدیران ارشد، رعایت عدالت وبرابری ازسوی مسؤولین ، شركت دادن درتصمیمات مربوط به واحدشغلی، داشتن امنیت شغلی، گرفتن ترفیع ورسیدن به مقامات بالاتر، معنویت وجذابیت دركار، دستیابی به مهارت وخلاقیت های فردی ورسیدن به رشد فكری، تصمیم گیری راحت وبی دغدغه درانجام وظایف وبهادادن مدیران به تلاشها وكوششهای كاركنان می‌‍تواند دررضایت شغلی آنان اهمیت بسزایی داشته باشد.

باتوجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان كرد كه تدابیرو سیاست‌‌های مالی مناسب تربه منظوررفع نیازهای مالی وتصمیم‌گیری های اساسی درشغل خود وایجاد فضای كاری مناسب ودادن امنیت شغلی را می‌توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان كرد.

 

1-1مقدمه

وجود نیروی انسانی سالم یك دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. ازاین میان اهمیت روانی كاركنان كمتر ازسلامت جسمانی آنان نخواهد بود.

یك محیط كاری پرفشار می تواند برای سلامتی كاركنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناك باشد. عملكرد مطلوب كاركنان نیازمند این است كه آنان ازكارخود رضایت كافی داشته ودارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است كه پاداش مؤثر دربهره وری نیروی كاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است كه انگیزه های كاركنان پایه های كارآیی واثربخش سازمان را تشكیل می دهند ومدیرانی كه به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند برای شناخت عواملی كه بیشترین انگیزه را دركاركنان ایجاد می نمایند تلاش وكوشش می كنند.

اما این چیزی نیست كه صرفا مربوط به حال باشد، بلكه درزمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی كاركنان تاكنون پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها ارائه شده است وشاید بتوان تیلوررا جزء اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینكه مدیریت سازمان به نوآفرینی كاركنان امیدوارباشد لازم است برای كاركنان انگیزش وپاداش ویژه ای فراهم آوردكه ازآنچه به یك كارگرمتوسط درهرپیشه‌ای  داده می شود افزونترباشد.

اما رضایت شغلی خود تعیین كننده بسیاری ازمتغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط كار وافزایش كمیت وكیفیت كار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل كار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به كاراست. تردید نیست كه هرسازمان خود یك ارگانیسم منحصربه فرداست ونخستین عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است.

منابع انسانی وبهره گیری بجا وشایسته ازآن، ازكارآمدترین راههای رهایی ازتنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی، اجتماعی وآموزشی است. زیرا منابع انسانی و نیروی كارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتكامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبك های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فكر مدیریت مشاركتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی كاركنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت دركاركنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.

با وجود این وبه رغم آنكه تاكنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است كه سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناكی ناچیزبوده است.

بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی كه بتواند به گونه فراگیر كاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف كند ضروری باشد. پژوهش هایی كه بتواند ازیك سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی كمك كند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی كاربرد پذیرباشد.

با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان كرد كه تدابیر و سیاست‌های مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در شغل خود و ایجاد فضای كاری مناسب و دادن  امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان كرد.

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشكلات خاصی وجود دارد كه عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در  امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش كتابها و مقالات كه در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی كه در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مسأله است.

نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با كاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن كیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد. گ

افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تك تك سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در كاركنان و كارمندان و دست اندركاران امور انگیزه ایجاد كرد كه خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیك، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یك سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحریك ایجاد كرد و این تحرك و شناخت نیازها و تحریك آن می تواند ما را در شناخت این  خواسته یاری نماید. كه همانا، رضایت مندی شغلی، یكی از آن است.

کلمات کلیدی:
چگونه توانستم نقش والدین را در موفقیت تحصیلی فرزندانشان بیشتر کنم
"از برنامه‏ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در كل جامعه بشرى است در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشكیل مى‏گردد كه مانند خانواده‏اى زندگى مى‏كنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور كلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد،"
"اعتیاد به مواد مخدر، مشكل اجتماعی است كه اكثر جوامع به آن مبتلا هستند اطلاعات و آمار جدیدی كه درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاكی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است دبیر جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام كرده است سالانه ی درصد به جمع معتادان كشور افزوده می شود، در حالی كه سازمان بهزیستی كشور تنها توان مداوا"
اخبار و مطالب آموزشی
اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج آزمون Ept شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد....[ 1396-6-29 ]

نتایج آزمون ارشد پزشکی جمعه اعلام می‌شود/اعلام علت تاخیر در انتشار نتایج
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون ارشد پزشکی در جمعه خبرداد....[ 1396-6-29 ]

نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 اعلام شد، گفت: داوطلبان برای اطلاع‌ از زمان ثبت‌نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند....[ 1396-6-29 ]

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور امروز منتشر شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری منتشر شد، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعلام نتایج آزمون جامع علوم‌پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد
نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه دانشگاه آزاد اعلام شد....[ 1396-6-28 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور امروز منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری امروز منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده است....[ 1396-6-27 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور فردا منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعلام شده اعتراض کنند....[ 1396-6-27 ]

ابلاغ شیوه‌نامه دکتری آزاد طی هفته آینده/اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده و این شیوه‌نامه هفته آینده ابلاغ می‌شود....[ 1396-6-27 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی