آموزش زبان انگلیسی

معنی overconditioning , معنی overconfidence , معنی overcoupled transformer , معنی overcrop , معنی overcrowd , معنی overcrowded , معنی overcurrent circuit breaking , معنی overcurrent coil , معنی overcurrent device , معنی overdetermination , معنی overdevelop , معنی overdischarge of battery , معنی overdo , معنی overdoor , معنی overdose , معنی overdress , معنی overdrssed , معنی overdue , معنی overdue draft , معنی overdue goods , معنی overeat , معنی overemphasis , معنی overemphasize , معنی overestimate , معنی overexpose , معنی overfall , معنی overfall dam , معنی overfeed , معنی overfilling of battery , معنی overflight , معنی overflow , معنی overflow area , معنی overflow dam , معنی overflow duct , معنی overflow flag bit , معنی overflow pipe , معنی overflow section , معنی overflowing , معنی overflown , معنی overfly , معنی overfreight , معنی overgarment , معنی overgeneralization , معنی overglaze , معنی overgo , معنی overground , معنی overgrow , معنی overgrown with plants , معنی overgrowth , معنی overhang , معنی overhaul , معنی overhead , معنی overhead backhand , معنی overhead beam , معنی overhead charges , معنی overhead forehand , معنی overhead investments , معنی overhead kick , معنی overhead loop , معنی overhead pass , معنی overhead personnel , معنی overhead product , معنی overhead rial , معنی overhead stroke , معنی overhead transmission line , معنی overhead trolley , معنی overhear , معنی overheat , معنی overheated , معنی overheating , معنی overhouse wires , معنی overhung , معنی overindulge , معنی overindulgence , معنی overirrigation , معنی overjoy , معنی overjoyed , معنی overjump , معنی overking , معنی overknee , معنی overlabour , معنی overlade , معنی overlaid , معنی overland , معنی overland mail , معنی overland route , معنی overlap , معنی overlap angle , معنی overlap joint ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 119 روز