آموزش زبان انگلیسی

معنی to drive away , معنی to drive into a corner , معنی to drive mad , معنی to drive out , معنی to drop in , معنی to drop on , معنی to drow a p between two , معنی to drum a tune , معنی to drum at a door , معنی to drum out , معنی to dry a cow , معنی to dry up , معنی to dust one;s jacket , معنی to dust the coat of , معنی to dwell on , معنی to dye in grain , معنی to e. a person an a subject , معنی to e. a protest , معنی to e. an appearance , معنی to e. carpets to the europe , معنی to e. figures upon astone , معنی to e. into a matter , معنی to e. the feeling sof aperson , معنی to e. upon acovnt book , معنی to e. with person on a thing , معنی to each other , معنی to ease off , معنی to ease off or way , معنی to eat away , معنی to eat humble pie , معنی to eat into , معنی to eat lightly , معنی to eat ones words , معنی to eat salt with a person , معنی to eat the leek , معنی to eat to excess , معنی to eat up , معنی to effectuate a conclusion , معنی to eke out , معنی to employ oneself , معنی to encircle with a wall , معنی to end in smoke , معنی to endeavor after anything , معنی to enjoy oneself , معنی to enter an appearance , معنی to enter into an agreement , معنی to enter into an enquiry , معنی to enter into p with another , معنی to enter the military , معنی to enter(up)on , معنی to entice a person into , معنی to entrance with fear , معنی to erect into , معنی to escape by a squeak , معنی to escape with life and limb , معنی to establish oneself , معنی to esteem , معنی to evolve a fact , معنی to evolve heat , معنی to exchange blows , معنی to exclaim with joy or anger , معنی to exclude doubt , معنی to excuse any ones presence , معنی to excuse oneself , معنی to exelude any one from the p , معنی to exercise is use ful , معنی to exert oneself , معنی to exhale the soul , معنی to exile oneself , معنی to expatiate on a subject , معنی to expatriate oneself , معنی to explain away , معنی to explain oneself , معنی to expose to sale , معنی to express in worde , معنی to express one self , معنی to express oneself , معنی to express the juice of lemon , معنی to extend oneself , معنی to extricate oneself , معنی to f. a dead horse , معنی to f. a laughing , معنی to f. a task , معنی to f. angry , معنی to f. away the dust , معنی to f. glass , معنی to f. in the pan , معنی to f. of , معنی to f. on ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز