خلاصه:
تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
توضیحات:
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات249
حجم فایل692 کیلو بایت

چكیده

 

دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت كه بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت كه بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاك تعیین این قانون نیز ارتباطی است كه بین  دعوا با یك كشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست كه فقط در یك كشور صدق می كند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و... ابتدائاً  طی حكم دادگاه كشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد . 

 

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

.مقدمه

 

1-1.تعریف موضوع و اهمیت آن

 

اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم [1]و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم[2] و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:

1-      حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.

2-  جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن  و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی  و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه  در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.

3- حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.

این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این  یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.

تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده  و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.

موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.

1-2.پیشینه مطالعات

 

در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :

 1. Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
 2. Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
 3. BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
 4. Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
 5. Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territorialityی (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
 6. Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
 7. Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thoughtی, 49 Am. J. Comp. L. 429, 429 (2001)
 8. J. Fawcett & Paul Torremans, Intellectual Property and Private International Law 621 (1998).
 9. 9.        Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
 10. james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
 11. Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 151, 152 (2005).
 12. Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
 13. Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
 14. Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9, Issue 2.
 15. Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004)  (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093). 
 16. P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
 17. P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 Eur. Intell. Prop. Rev. 312, 469 (2006).

 

در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.

 

1-3.مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

 

در مورد تعارض قوانین  مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی  زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال 1978، « آلمر[3]» در مورد  حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد  که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:

1-3-1. اصول الی :  یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه،  اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود،  به هر حال بعد  از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود [4]، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق،  [5]تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند  و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی[6] درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی،  مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد [7]؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و  علاوه بر دستورالعمل های   رم 1 [8]و رم 2 [9] که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو - بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت [10] و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.

 


[1]  Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256, Private international law (conflict of laws) : The part of the national law of a country that establishes rules for dealing with cases volving a foreign element (i.e. contact with some system of foreign law). For example, if a contract is made in England but is to be fulfilled abroad, will be necessary to decide which law governs the validity of the contract. This is known as the question of choice of law. Generally, nder the Rome Convention (1980; in force from 1 April 1991), the parties' choice of law in a written contract is respected; rules are set down in he Convention stating which laws apply if the parties to the contract have not made a choice. Sometimes the courts must also decide whether or not they have jurisdiction to hear the case and whether or not to recognize a foreign judgment (such as a divorce obtained abroad).

[2]  Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256,  intellectual property: Intangible property that includes patents, trade marks, copyright, and registered and unregistered design rights

[3]  Ulmer

[4].R. Dreyfuss, ‘An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention’,University of Illinois Law Review (2001), p. 421

[5]  Rochelle C. Dreyfuss,Jane Ginsburg and François Dessemontet

[6]  The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law andJudgments in Transnational Disputes, (ALI Publishers, 2008)

[7]  R. Dreyfuss, ‘The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,

Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes’, in S. Leible and A. Ohly, eds., Intellectual Property and

Private International Law, (Tübingen, Mohr Siebeck 2009), pp. 15-30.

[8]  Regulation (EC) No 593/2009 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law

applicable to contractual obligations (Rome I), [2008] OJ L 177/6.

[9]  Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law

applicable to non-contractual obligatifons (Rome II), [2007] OJ L 199/40.

[10]  Green Paper on the Review of the Council Regulation (EC) No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition

and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (21.4.2009), COM(2009) 175 final

کلمات کلیدی:
دانلود معزل حقوق بشر 39 ص تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص مقاله معزل حقوق بشر 39 ص معزل حقوق بشر 39 ص
نظام حقوقی زن مجموعه گزاره هایی كند می توان آن را « نكه یا تكلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تكلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد با تامل و تحقیق بیشتر در هر یك از سه نظام یاد شده می توان نشان داد كه هر یك از سه نظام یاد
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد
اخبار و مطالب آموزشی
تدارک 260 برنامه آموزشی برای دانشجویان/ورود 700 دانشجوی جدید از طریق کنکور به دانشگاه تهران
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای دانشجویان، حدود 260 برنامه آموزشی تدارک دیده ایم که قسمت عمده آن مربوط به تحصیلات تکمیلی است....[ 1396-7-1 ]

اعلام نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی تا دوشنبه
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی تا دوشنبه هفته جاری خبرداد....[ 1396-7-1 ]

تصمیم گیری در خصوص منبع آزمون دستیاری دندانپزشکی تا نیمه مهر
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه مذاکراتی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص منبع قرار گرفتن کتب ملی دندانپزشکی داشته‌ایم، گفت: به احتمال زیاد تا 15 مهر ماه در این خصوص تصمیم‌گیری و نتیجه آن اطلاع رسانی خواهد شد....[ 1396-6-31 ]

نتایج نهایی آزمون دانشگاه علمی کاربردی امروز اعلام می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج نهایی آزمون دوره‌های دانشگاه علمی کاربردی تا پایان امروز، 30 شهریور خبر داد....[ 1396-6-30 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی دیکشنری , دیکشنری فارسی به فارسی , دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی , دیکشنری انگلیسی به فارسی با تلفظ , دیکشنری انگلیسی به انگلیسی , دیکشنری فارسی به انگلیسی اندروید , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری متن انگلیسی به فارسی , سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی , نمونه سوالات آزمون شفاهی تعیین سطح زبان انگلیسی , دانلود نمونه سوالات تعیین سطح زبان انگلیسی , لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 با معنی , دانلود لغات 504 برای موبایل , لیست لغات 1100 , دانلود لیست لغات 504 pdf , لیست لغات 504 واژه , دانلود فلش کارت 504 , لیست کلمات ۵۰۴