آموزش زبان انگلیسی

معنی i advised him to go there , معنی i agreed to go , معنی i alone bear the brunt of it , معنی i always photograph badly , معنی i am & 6 out , معنی i am 3 rials in pocket , معنی i am 50 rials out of pocket , معنی i am a light sleeper , معنی i am a stranger here , معنی i am about that , معنی i am afraid of him , معنی i am afriad , معنی i am at your service , معنی i am awkwardly situated , معنی i am behind in my rent , معنی i am bend on going , معنی i am better , معنی i am busy at the moment , معنی i am f.caught , معنی i am famishing , معنی i am fed up , معنی i am impatient for it , معنی i am in a bad f. , معنی i am in a hurry for it , معنی i am in a sorry hopeless etc , معنی i am in receipt of your letter , معنی i am nat my last shifts , معنی i am not a with him , معنی i am not good at sums , معنی i am not in (the)vein , معنی i am not made of salt , معنی i am not of his mind , معنی i am on the wrong side of 50 , معنی i am only middling , معنی i am out of p with it , معنی i am out of sorts , معنی i am p to know him , معنی i am purposed to go , معنی i am pushed for money , معنی i am quiet well thank you , معنی i am reluctant to go , معنی i am satisfied with his servic , معنی i am shaped in sin , معنی i am sorry , معنی i am sorry to trouble you , معنی i am strange to that writing , معنی i am thankful to god , معنی i am thankful to him , معنی i am thirsty , معنی i am through with my work , معنی i am tired of that , معنی i am tortured with headache , معنی i am under obligation to him , معنی i am unused to that noise , معنی i am unwilling to go , معنی i am very keen on going there , معنی i am weary of writing , معنی i am yet to learnt , معنی i areraged six hours a day , معنی i asked him a question , معنی i asked him to dinner , معنی i assured him of that , معنی i attmpted to sing , معنی i await you , معنی i bar tonight , معنی i beam , معنی i beam or i beam , معنی i beg leave to say , معنی i beg to inform you , معنی i beg your pardon , معنی i came across a word , معنی i came from far , معنی i came to his rescue , معنی i came to the garden , معنی i can add rapidly , معنی i can go , معنی i can make nothing of it , معنی i cannot a to buy that , معنی i cannot bear him , معنی i cannot do better , معنی i cannot manage him , معنی i cannot place you , معنی i cannot positively promise , معنی i cannot say him nay , معنی i cannot think of it , معنی i could swim at 8 yearsold , معنی i d not know who he is , معنی i d. him , معنی i dare say ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 120 روز