خلاصه:
"چکیده نوآوری های خارجی، سود شرکت های متوسط را افزایش می دهد، اما همچنین پراکندگی و کشیدگی توزیع سود را افزایش می دهد این به این معنی است که استراتژی های خارجی پر مخاطره هستند و ممکن است تلاش زیادی قبل از به دست آمدن بازده متوسط نیاز داشته باشد این امر شرکت های کوچک تر را به طور نامتناسبی در یک موقعیت پر مخاطره قرار میدهد با وجود شواهد قبلی که پ"
توضیحات:
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل577 کیلو بایت

 مقدمه

هم مدیران و هم سیاست گذاران مسئولیت نوآوری در شرکت ها و سطح کشور در شناخت تاثیر استراتژی های مختلف مشوق نوآوری های علاقه مند هستند. یک طبقه بندی خاص از استراتژی های نوآوری که اخیرا مورد توجه قرار گرفت تمایز بین استراتژی های داخلی و خارجی است. در حالی که منبع یابی خارجی و تولید داخلی اغلب توسط شرکت ها در بسیاری از حوزه فعالیتها در همه جا به خوبی شناخته شده است، اما تمایل شرکت ها به استفاده از منابع خارجی دانش در جستجوی نوآوری، نسبتا جدید است و بررسی تاثیر این استراتژی بر نوآوری و نتایج عملکرد، پیشینه اندک ولی رو به رشد خود را آغاز کرده است. این تحقیقات نشان داده است که R & D خارجی سودمند است، به این معنا که شرکت با استفاده از منابع خارجی برای استراتژی های تحقیق و توسعه خود، نتایج نوآوری بهتر بدست می آورد، به ویژه اگر R & D در داخل شرکت انجام شود.

با این حال، نتایج همه تحقیقات به سود منجر نمیشود. مطالعاتی که بیش از یک بعد از نتایج تحقیق را مورد بررسی قرار دادند، دریافتند که عوامل ایجاد و تخصیص ارزش ها همان عوامل تعداد نوآوری ها ویا عوامل فروش محصولات نوآور نیستند. به عنوان مثال، Belderbos. و همکاران. (2004) دریافتند که عوامل رشد بهره وری نیروی کار و رشد فروش محصولات جدید و خلاقانه از هم متفاوت است، در حالی که Okamuro (2007) دریافت که موفقیت تکنولوژیکی و تجاری عوامل تعیین کننده مختلف دارد.

بسیاری از تحقیقات انجام شده در تاثیر استراتژی های جایگزین کسب دانش در مورد چگونگی تغییرات در یک متغیر های مورد نظر بر متوسط ییعملکرد شرکت متمرکز شده است. با این حال، توزیع سود نوآوری به شدت اریب نشان داده شده است، یک اقلیت کوچک از نوآوری ها برای سهم نامتناسبی از سود به حساب می­آیند. با توجه به این شکل عادی توزیع منافع حاصل از نوآوری، این امکان وجود دارد که استراتژی های مختلف نوآوری توزیع­های مختلف عملکرد را تولید کنند. آگاهی از این که یک استراتژی ممکن است در چند مورد که در آنها به خوبی عمل میکند، بازده زیادی بدست آورد، همانند آگاهی ازاین نیست که یک استراتژی در اکثر موارد به خوبی کار میکند و سودهایی هرچند محدود به دست می­آورد.

در این مقاله ما فراتر از پرسیدن این که آیا به طور متوسط استراتژی های مختلف نوآوری نتایج مختلفی دارند: و سوالاتی مانند این را می پرسیم: آیا استراتژی های مختلف نوآوری درجات مختلف ریسک را نشان میدهد؟ آیا احتمال دارد با یک استراتژی بیشر یا کمتر، ابراز پیشرفت توزیع نامتوازن تر عملکرد ایجاد شود؟ آیا احتمال دارد یک استراتژی بیشتر، توزیع عملکرد با بسیاری از نقاط دورافتاده را ایجاد کند؟ به عبارت دیگر، ما می پرسیم که آیا این استراتژیها بر تنوع، چولگی، و سنگینی طیف های توزیع تاثیر می­گذارد. یک راه ساده برای پاسخ به چنین سوالاتی می تواند به مقایسه توزیعهای مختلف بازده، برای شرکت هایی با استراتژی های مختلف نوآوری است. با این حال، شرکت ها در بسیاری از ابعاد دیگر از استراتژی های مختلف خارج از این تحقیق هستند. به منظور کنترل این تفاوت استراتژی تجربی ما این است که بر اساس رگرسیون چندکی، برای مقایسه نتایج استراتژیهای نوآوری های داخلی و خارجی در مقابل آن دسته از شرکت هایی که هر گونه تلاش رسمی نوآوری را دنبال نمی کنند استفاده می کنیم. رگرسیون چندکی روشی برای برآورد تاثیر یک متغیر بر نقاط مختلف توزیع سود ارائه میکند، در حالی که سایر متغیرهای مورد نظر کنترل میشود. ما رگراسیون چندکی را برای طیف گسترده ای از چندکهای عملکرد شرکت تخمین می زنیم و بر اساس این برآوردها، تاثیر استراتژی های نوآوری را بر معیارهای پراکندگی، توزیع و چولگی توزیع عملکرد محاسبه میکنیم.

پیامدهای مهمی از این دانش وجود دارد. حتی اگر سود تعداد انگشت شماری از شرکت ها و منافع آنهایی که سود به اندازه کافی بزرگ دارند، از نقطه نظر جامعه باید باشد، دنبال کردن چنین استراتژی هایی مطلوب است، ضرر تعداد زیادی از شرکتها ممکن است بیشتر مقادیری باشد که توسط تعداد اندکی به دست آمده باشد. با این حال، در این صورت، مدیران مخالف مایل به شرکت در این نوع فعالیت نیستند، به خصوص اگر شرکت آنها کوچک باشد و فاقد ابزارهای ورود به هزاران پروژه به طور همزمان باشد. این امر مخصوصا ممکن است زمانی صحیح باشد که اگر استراتژیهایی که منجر به دستیابی به موفقیت با احتمال بالا میشود نیز می تواند دلیل زیان های بالا با احتمال بالا شود. مدیران ممکن است از دنبال کردن این استراتژی خودداری کنند هنگامی که ریسک ارزیابی شدن با نتایج تنها چند پروژه مورد بررسی را در نظر بکیرند. در چنین حالتی، سیاست ها باید طوری طراحی شوند که منجر به شرکت در فعالیت های که به شکست با احتمال بسیار بالا منجر شده است شوند. اگر بسیاری از شرکت های بهره مند شوند، این سیاستها کمتر مورد نیاز است. حتی اگر توزیع سودها نسبتا متقارن باشد، اگر توزیع سودها چولگی بسیار بالا داشته باشد شرکتها ممکن است از پیگیری نوآوری منصرف شوند. در این مورد، مشکل تنها سود تعداد انگشت شماری از شرکت ها نیست بلکه که حتی اگر یکی از این شرکتها به طور متوسط به نوآوری ییبپردازد، نرخ همگرایی متوسط ییممکن است خیلی آهسته باشد و ممکن است لازم باشد یک شرکت، به منظور داشتن درجه معقول اطمینان از رسیدن به نتایج مثبت، در بسیاری از پروژه ها شرکت داشته باشد. در صورتی که این موردباشد به نظر می رسد، تمرکز پژوهش، و یا دیگر مکانیسم های که برخی از اشکال جلوگیری از ریسک را ارائه میکنند، نیاز باشد. یافته های ما نشان می دهد که استراتژی های نوآوری بر عملکرد شرکت بیش از راههایی که معمولا به رسمیت شناخته شده است تاثیر میگذارد. به طور خاص، استراتژی های نوآوری خارجی به میزان قابل توجهی با افزایش در سود متوسط ییشرکت هایی که R & D انجام نمیدهند در ارتباط است. آنها نیز به طور قابل توجهی با افزایش پراکندگی سود و با چولگی همراه است، و نشان دهنده این واقعیت است که استراتژی های نوآوری خارجی احتمال نتایج بسیار شدید را افزایش می دهد. با این حال، هیچ اثر قابل توجهی بر منحنی توزیع سود شناسایی نشده است. برای استراتژی های داخلی نیز الگوی مشابه اجرا میشود، اما تخمین زده می شود اثرات کوچکتر است و از نظر آماری معنی دار نبود.

این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. در بخش 2 ما منطق خود برای تاثیر داشتن استراتژی های نوآوری بر عملکرد و شواهد قبلی در مورد این موضوع بحث می کنیم. بخش 3 روش تحقیق را ارائه میکند. در بخش 3. 1 چارچوب رگرسیون چندکی را که در تجزیه و تحلیل و نشان دادن این که چگونه می توان آن را برای کمک به روشن ساختن تاثیر استراتژی ها بر توزیع کل سود و نه نسبت به یک نقطه از این توزیع، به کار گرفته شده بحث می کنیم. بخش 3. 2 داده ها و بخش 4 نتایج را نشان می دهد. در نهایت، در بخش 5 از مقاله نتیجه گیری میکنیم

کلمات کلیدی:
"مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هرمسئله عمده ای می پردازد که بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و باانگیزه در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود"
"چکیده هدف هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری در طی سالهای 20061997 است این مقاله همچنین تلاش می کند تا به محققین در شناسایی نشریات مهم و محققین بانفوذ (تأثیرگذار) و نیز ارتباط میان این نشریات با استفاده از اظهارنظر و اظهارنظر مشترک کمک کند طراحی روش شناسی رویکرد در این مقاله از تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک و تکنیک های تج"
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی
پاورپوینت 41 اسلایدی و قابل ویرایش و مناسب برای ارایه در دانشگاه با موضوع داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر
اخبار و مطالب آموزشی
نتایج نهایی آزمون دانشگاه علمی کاربردی امروز اعلام می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج نهایی آزمون دوره‌های دانشگاه علمی کاربردی تا پایان امروز، 30 شهریور خبر داد....[ 1396-6-30 ]

اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج آزمون Ept شهریور ماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد....[ 1396-6-29 ]

نتایج آزمون ارشد پزشکی جمعه اعلام می‌شود/اعلام علت تاخیر در انتشار نتایج
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون ارشد پزشکی در جمعه خبرداد....[ 1396-6-29 ]

نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 96 اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این‌که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 96 اعلام شد، گفت: داوطلبان برای اطلاع‌ از زمان ثبت‌نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند....[ 1396-6-29 ]

کارنامه علمی نتایج داوطلبان کنکور امروز منتشر شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری منتشر شد، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعلام نتایج آزمون جامع علوم‌پایه و پیش کارورزی دانشگاه آزاد
نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه دانشگاه آزاد اعلام شد....[ 1396-6-28 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور امروز منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری امروز منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به این نتایج اعتراض کنند....[ 1396-6-28 ]

اعمال سوابق تحصیلی دردوره‌های بعدی کارشناسی بدون آزمون
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اظهار کرد: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیوه نامه دکتری را تدوین کرده است....[ 1396-6-27 ]

کارنامه علمی داوطلبان کنکور فردا منتشر می‌شود
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می‌شود، گفت: داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعلام شده اعتراض کنند....[ 1396-6-27 ]

آموزش زبان انگلیسی

سایت زویا در تلاش است تا بستر مناسبی را برای دانش آموزان علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی فراهم سازد از این رو ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سایت آموزش زبان انگلیسی زویا نقش کمکی را دارد و این آموزش ها را نمیتوان جایگزین آموزش های اصلی دانست. پیش از هر کاری لازم است تا شما در سایت زویا ثبت نام کنید تا هم از تمام امکانات سایت بهرمند شوید و هم سابقه آموزش های شما حفظ شود. برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی خود ازآزمون لغات که در سطح بندی های مختلف تنظیم شده است استفاده نمایید و در هر سطحی که به 70درصد لغات پاسخ صحیح دادید به سطح بالاتر بروید آخرین سطحی که توانستید بالاتر از 70 درصد پاسخ صحیح بدهید این سطح زبان انگلیسی شما میباشد. برای هر سطح حداقل به 20 لعت پاسخ دهید. پس از دانستن سطح زبان خود به قسمت فلش کارت ها و سطح مورد نظر رفته و با مورد لغات فلش کارت زبان انگلیسی دایره لغات خود را در این سطح زبان انگلیسی افزایش دهید. در کانال تلگرامی آموزش زبان انگلیسی زویا عضو شوید و لغاتی که روزانه ارسال میشود را مرور کنید. اگر ایده خوبی برای آموزش زبان انگلیسی دارید از طریق کانال تلگرام سایت زویا با ما در تماس باشید. معنی zooya به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی