آموزش زبان انگلیسی

معنی the lot fell upon me , معنی the low absorbance method , معنی the low of criminal procedure , معنی the lower regions , معنی the lower world , معنی the machine is in operation , معنی the magi of old , معنی the mailed fist , معنی the main army , معنی the major premise , معنی the majority of , معنی the maker , معنی the male sex , معنی the males , معنی the man at the wheel , معنی the man of the house , معنی the man to whom you spoke , معنی the man who , معنی the manner of doing any thing , معنی the many , معنی the mare is in foal , معنی the mareet was weak , معنی the masses , معنی the mast has raked , معنی the master , معنی the matter in hand , معنی the matter is perplexed , معنی the matter was kept private , معنی the means and the extremes , معنی the men were locked out , معنی the meridian of glory , معنی the merry monarch , معنی the meshes of a sieve mesh , معنی the metropolis , معنی the middlands , معنی The Middle East , معنی The Middle East Peace Process , معنی the middle finger , معنی the military profession , معنی the milk is on the turn , معنی the milk was spilt , معنی the milky way , معنی the million , معنی the minimum value , معنی the ministry , معنی the mischief of it is that , معنی the moderns , معنی the moon in her plenitude , معنی the more , معنی the more better the best , معنی the mosaic law , معنی the mother whom i sucked , معنی the murder is out , معنی the name of the unit of gold , معنی the narrow house , معنی the national consultative assembly , معنی the nature of the case , معنی the near east , معنی the neck of a bottle , معنی the neck of a womb , معنی the needful , معنی the needle , معنی the nervous system , معنی the nestor of , معنی the new chief was a nothing , معنی the new of dreams , معنی the new testament , معنی the new woman , معنی the new world , معنی the next day , معنی the next morning , معنی the next process is weaving , معنی the next world , معنی the niagara falls , معنی the nib of a tool , معنی the night before last , معنی the night is yet young , معنی the nile overflows its banks , معنی the nine , معنی the north pole , معنی the north star , معنی the nude , معنی the nuptial day , معنی the objection will not lie , معنی the observed of all observers , معنی the occurrences of the day , معنی the odds are in our favour , معنی the odds are that he will doit , معنی the off horse ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 120 روز