خلاصه:
کتاب بسیار کاربردی خوردگی در صنایع نفت و گاز شامل مباحث زیر می باشد
توضیحات:
دسته بندیصنایع نفت و گاز
فرمت فایلzip
تعداد صفحات278
حجم فایل6.921 مگا بایت

 

فهرست مطالب 

فصل اول  

مقدمه ای بر خوردگی فلزات  

 مقدمه

 هزینه های خوردگی

 خسارات ناشی از خوردگی

 ظاهر

 مخارج تعمیرات و نگهداری و بهره برداری

 خواباندن كارخانه

 آلوده شدن محصول

 نشت یا از بین رفتن محصولات با ارزش

 اثرات بر امنیت و قابلیت اعتماد

 سهم هزینه های مربوط به خوردگی در سرمایه گذاری ها

 توجیه اقتصادی پروژه

 آزمایشات هیدرواستاتیكی از نقطه نظر اقتصادی و اعتبار آنها

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل دوم  

اصول خوردگی  

 مبانی سلهای الكتریكی

 قانون فارادی

 قطبش

 مكانیزم الكتروشیمیایی

 تشكیل پیلها با دو الكترود

 انواع پیل ها

 جدول اكسایش و كاهش

 الكترود مرجع

 تشریح واكنشهای الكتروشیمیایی

 پلاریزاسیون غلظتی و فعالیتی

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل سوم  

خوردگی و انواع آن  

 تعریف خوردگی

 خوردگی یكنواخت

خوردگی شیمیایی یا موضعی

 خوردگی مرزدانه ای

 گرافیته شدن

 خوردگی حفره ای

 شكل حفره و رشد آن

 مكانیزم حفره دار شدن

 تخریب هیدروژنی

 فاكتورهای محیطی

 مكانیزم تاول زدن در اثر هیدروژن

 مكانیزم تردی هیدروژنی

 روشهای جلوگیری

 خوردگی تنشی

 شكل تركها

 اثرات تنش

 زمان شكست

 مكانیزم

 خوردگی خستگی

 مكانیزم

خوردگی حبابی

 خوردگی سایشی

 پوسته های سطحی

 نوع محیط

 سرعت حركت

 تلاطم

 برخورد

 اثرات گالوانیك

 نوع فلز یا آلیاژ

 خوردگی شكافی

 فاكتورهای محیطی

 مكانیزم

 خوردگی رسوبی

 خوردگی بیولوژیكی

 موجودات میكروسكوپی

 موجودات ماكروسكوپی

 جلوگیری از خوردگی میكروبیولوژیكی

 خوردگی ناشی از جریانهای مزاحم جریانهای سرگردان

خوردگی جریان های مستقیم

جریان متناوب AC

 جریان سرگردان منتج از اختلالات مغناطیسی

 كنترل خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

 خوردگی گالوانیكی

 محیطهای خورنده و سرعت خوردگی

 اثر اكسیژن و اكسید كننده ها

 اثرات سرعت حركت

 اثر درجه حرارت

 اثرات غلظت محیط خورنده

 اثر اتصال گالوانیكی

 محیطهای خورنده در صنعت نفت و گاز

 سرعت خوردگی

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل چهارم  

روشهای پیشگیری از خوردگی  

 پیشگیری از خوردگی

آشنایی مقدماتی با برخی از فولادها

 مقابله با خوردگی و طراحی بهینه تجهیزات

 قوانین طراحی

 اعمال پوشش

 گرم كردن درجه حرارت

 كم كردن سرعت حركت

 خارج كردن اكسیژن یا اكسید كننده ها

 تغییر غلظت

 اصول حفاظت كاتدی

 بسترهای آندی

 حفاظت آندی

 بررسی پارامترهای حفاظت كاتدی در خوردگی

 مقاومت ویژه الكترولیت

 مقاومت اتصالات با الكترولیت

 پتانسیل و دانسیته جریان مورد نیاز جهت حفاظت كاتدی

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل پنجم  

خوردگی در رده های بالا و اكسیداسیون  

 مكانیسم ها و سینیتیکاكسیداسیون

 نسبت پیلینگ – بدورت

 جنبه های الكتروشیمیایی و مورفولوژی اكسیداسیون

 سینیتیکاكسیداسیون

 اثر عناصر آلیاژی

  مازاد فلز – مثل  n  اكسیدهای نوع ZnO و ZrO

دارای كمبود فلز – مثل  P  اكسیدهای نوع NiO و CoO

 مقاومت اكسیداسیون

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل ششم  

محیطهای خورنده

 محیطهای خورنده در صنعت نفت و گاز

 چاههای كندانس

 چاههای نفتی شیرین

 چاههای نفتی ترش

 سكوهای حفاری در دریا

حمل و نقل و نگهداری

 عملیات تصفیه

 دی اكسید كربن

 آب نمكدار

 سولفور هیدروژن، مركاپتانها

 نیتروژن

 اكسیژن یا هوا

 اسید سولفوریك

 آمونیاك

 اسیدكلریدیك

 مواد قلیایی هیدروكسید سدیم و آهك

 اسید نفتانیك

 اسیدهای آلی

 قلیایی ها

 خوردگی اتمسفری

 اتمسفر روستایی

 اتمسفر شهری

 اتمسفر صنعتی

اتمسفر دریایی

 آب دریا

 آب آشامیدنی

 آب خیلی خالص

 آب ترش

 خاكها

 سولفید هیدروژن

 كلرید هیدروژن

 آمین ها

 خوردگی سولفیدی و تردی SCC

 تركهای كلریدی

 تركهای قلیایی

 تركهای ناشی از آمین

 حمله هیدروژنی

 آلیاژهای متداول در عملیات پالایش و محیطهای خورنده

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل هفتم  

فاكتورهای انتخاب مواد  

 استانداردها و كدها

 خواص مكانیكی

 قابلیت تولید

 در دسترس بودن

 مقاومت به خوردگی

 آلیاژهای اصلی

  فولاد

 فولاد های زنگ نزن

 تاثیر عناصر آلیاژ ساز

 مواد غیر فلزی

 لاستیکها

 پلاستیکها

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

فصل هشتم  

خوردگی در خطوط انتقال و مخازن نگهداری  

ص

 خطوط لوله

 حوادث خطوط اصلی انتقال

 حوادث ایستگاه های تقویت فشار

 حوادث شبكه های گازرسانی

 اتصالات و شیرها

 خوردگی در سطوح داخلی لوله ها

 خوردگی در سطوح خارجی لوله ها

جمع بندی و نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

مراجع  

کلمات کلیدی:
پارس قیمت گذاری خوراک پتروشیمی پارس قیمت گذاری خوراک پتروشیمی پارس آنالیز گاز اتان WT پتروشیمی خوراک پتروشیمی خوراک پتروشیمی پارس آنالیز خوراک پتروشیمی گاز اتان گاز اتان نمودار روند تولید مجتمع های پتروشیمی از سال 81 تاکنون آشنایی کلی با صنعت پتروشیمی عملکرد تولید صنعت پتروشیمی ایران گروه بندی محصولات پتروشیمی قیمت گذاری گاز ترش قیم
"جامع ترین فایل آموزشی مربوط به دستورالعمل جوشکاری، گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار به همراه نمونه فرم ها بر اساس کد ASME WPS PQR WPQ Based on ASME Code Section IX"
جزوه اصول و مراحل تست هیدرواستاتیک به همراه فرم های نمونه که به شما در امر انجام و تحویل تست هیدرواستاتیک یا پنوماتیک کمک خواهد کرد


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام