آموزش زبان انگلیسی

معنی intermontane , معنی intermundane , معنی intermural , معنی intern , معنی internal , معنی internal inhibition , معنی internal affairs , معنی internal angle , معنی internal armature , معنی internal base resistance , معنی internal battery , معنی internal boffles , معنی internal brake , معنی internal characteristic , معنی internal clock , معنی internal combustion , معنی internal combustion turbine , معنی internal command , معنی internal commerce , معنی internal connection , معنی internal consistency coefficient , معنی internal consumption , معنی internal conversion coefficient , معنی internal crack , معنی internal current , معنی internal cycle time , معنی internal damping , معنی internal data representation , معنی internal door , معنی internal drainage , معنی internal ear , معنی internal economies , معنی internal efficiency , معنی internal electerical potential , معنی internal electrode , معنی internal electrolysis , معنی internal emitter point , معنی internal erosion , معنی internal evidence , معنی internal firebox boiler , معنی internal font , معنی internal gear pump , معنی internal hard disk , معنی internal impedance drop , معنی internal installation , معنی internal insulation , معنی internal lead time , معنی internal loss , معنی internal magnetic focus tube , معنی internal medicine , معنی internal modulation , معنی internal ophthalmia , معنی internal organs , معنی internal phase , معنی internal photoelectric effect , معنی internal pole , معنی internal power supply , معنی internal pressure , معنی internal programme , معنی internal rate of return , معنی internal reflection , معنی internal reflector , معنی internal report , معنی internal resisting moment , معنی internal revenue , معنی internal rhyme , معنی internal ruling , معنی internal saphenous vein , معنی internal secretion , معنی internal short circuit , معنی internal stored program , معنی internal stress , معنی internal supercharger , معنی internal telecommunications unions , معنی internal telephone installation , معنی internal temperature rise , معنی internal thermal resistance , معنی internal timer , معنی internal torque , معنی internal transactions , معنی internal transmission factor , معنی internal use , معنی internal vibrator , معنی internal window sill , معنی internal work , معنی internal wrenching bolt , معنی internal bound block (i b block) , معنی internal combustion engine , معنی internality ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 119 روز