آموزش زبان انگلیسی

معنی data attribute , معنی data base analyst , معنی data base environment , معنی data base management system , معنی data base manager , معنی data base packages , معنی data base specialist , معنی data break , معنی data byte , معنی data capturing , معنی data carrier , معنی data cell , معنی data center , معنی data chaining , معنی data channel , معنی data check , معنی data clerk , معنی data code , معنی data collection system , معنی data communication , معنی data communication system , معنی data communications equipment , معنی data communications processor , معنی data compaction , معنی data concentration , معنی data control , معنی data control block , معنی data control section , معنی data definition , معنی data definition language , معنی data deletion , معنی data description language , معنی data descriptor , معنی data diddling , معنی data directory , معنی data directory dictionary , معنی data display , معنی data display unit , معنی data distribution system , معنی data division , معنی data editing , معنی data element , معنی data encryption , معنی data encyption standard , معنی data entry device , معنی data entry form , معنی data entry mode , معنی data entry operator , معنی data entry specialist , معنی data export , معنی data field , معنی data field masking , معنی data file processing , معنی data flow , معنی data format , معنی data formatting statements , معنی data freight receipt , معنی data general corporation , معنی data handling , معنی data import , معنی data interchange format , معنی data interchange format file , معنی data item , معنی data leakage , معنی data level , معنی data librarian , معنی data line , معنی data link control , معنی data link escape , معنی data logging , معنی data management , معنی data management programs , معنی data management system , معنی data manipulating language , معنی data manipulation , معنی data manipulation language , معنی data mask , معنی data medium , معنی data model , معنی data modem , معنی data modification , معنی data movement time , معنی data name , معنی data organization , معنی data point , معنی data preparation device , معنی data privacy , معنی data processing , معنی data processing curriculum ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 120 روز