بررسی مواد نیم رسانا
بررسی برق هسته ای
بررسی انواع ترانزیستورها
بررسی طراحی فرودگاه
بررسی ننوتكنولوژی و صنعت سیمان و كربن ننوتیوبها
بررسی همایش بین المللی سیمان 1383
بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه
بررسی جلوه های امام حسین
بررسی زندگی پس از مرگ
بررسی نقش توبه در سقوط مجازات
بررسی حق دفاع متهم
بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد
بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
بررسی مفهوم اعاده حیثیت
نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد
بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر
بررسی دعاوی قولنامه ای
بررسی مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران