مبانی نظری درباره بیماری صرع
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سهام و سهام عادی
مبانی نظری و پیشینه سبک هویت
مبانی نظری و پیشینه خانواده دارای نوجوان
مبانی نظری و پیشینه خود کارآمدی
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی
مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری
مبانی نظری و پیشینه درباره آموزش زندگی خانوادگی(F.L.E )
مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئولیت پذیری(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نارسایی هیجانی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رقیب گرایی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری (فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی (فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی (فصل دوم تحقیق)