پرسشنامه تاب آوری 25 سوالی
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS
پرسشنامه سازگاری تحصیلی
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث
پرسشنامه استاندارد خلاقیت
پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)
پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ
پرسش نامه سؤالات آزمون ترس (FCL)
پرسشنامه استرس شغلی کوپر
پرسشنامه اضطراب امتحان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به مواد مخدر
پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)
پرسشنامه افکار خودآیند منفی
پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای
پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل
مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال
پرسشنامه اعتقاد به خرافات