آموزش زبان انگلیسی

معنی air built , معنی air cell a battery , معنی air chamber , معنی air commodore , معنی air compresser , معنی air cool , معنی air cooled engine , معنی air cooled oil cooler , معنی air core chuke , معنی air core transformer , معنی air cored coil , معنی air craft , معنی air cushion , معنی air drain , معنی air drawn , معنی air dry , معنی air drying varnish , معنی air entraining compound , معنی air gun , معنی air hammer , معنی air hole , معنی air less , معنی air lift pump , معنی air light , معنی air machine , معنی air plane , معنی air plant , معنی air poise , معنی air proof , معنی air pump , معنی air sac , معنی air ship , معنی air slaked lime , معنی air temperature , معنی air thread , معنی air tight , معنی air to surface missile , معنی air to underwater missile , معنی air trap , معنی air valve , معنی air vessel , معنی air water jetting , معنی air/fuel ratio , معنی airbleed , معنی airborne , معنی airborne intercept equipment , معنی airborne pollutant , معنی airborne radiation thermometer(a.r.t.) , معنی airborne radio relay , معنی airborne sensor , معنی airbreathing missile , معنی aircraft , معنی aircraft accident , معنی aircraft accident report (a.a.r.) , معنی aircraft alternation , معنی aircraft arresting barrier , معنی aircraft arresting complex , معنی aircraft arresting gear , معنی aircraft arresting reset unit , معنی aircraft battery , معنی aircraft carrie , معنی aircraft carrier , معنی aircraft climb corridor , معنی aircraft engine , معنی aircraft guide , معنی aircraft industry , معنی aircraft inspection , معنی aircraft log book , معنی aircraft manufacture , معنی aircraft mission equipment , معنی aircraft modification and control , معنی aircraft plumping , معنی aircraft records , معنی aircraft repair , معنی aircraft rigging , معنی aircraft role equipment , معنی aircraft specification , معنی aircraft structure , معنی aircraft system , معنی aircraft turn around , معنی aircraft visibility , معنی aircrew , معنی airdrome , معنی airdrop , معنی airdrop platform , معنی airedale , معنی airflow , معنی airframe mechanic , معنی airfreight ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز