کتاب کلیات زبان شناسی
کتاب مقاله نویسی
کتاب ایین زندگی (اخلاق کاربردی)
مقاله نگارش رزومه و CV
مقاله بازاریابی الکترونیکی
مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی دیجیتال
مقاله مهارت مدیریت خشم
مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان
مقاله مدیریت پرتفولیوی پروژه
کتاب اندازه گیری دقیق
کتاب ازمایشگاه اندازه گیری دقیق
مقاله پی ساختمان
کتاب هندسه ترسیمی
مقاله تحلیل شهرک مسکونی زیتون اصفهان
کتاب تکنولوژی و کارگاه نقشه کشی
کتاب اجزاء ماشین
کتاب نقشه کشی (2)
کتاب نقشه کشی به کمک کامپیوتر
کتاب تکنولوژی و کارگاه ریخته گری (گزارش کار فعالیت های کارگاهی)