پاورپوینت معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی در مجموعه های معماری
پاورپوینت مطالعه گنجایش کربن در سازمان خاک های نشاسته ای
پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معاد
پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط -حقوق جزایی عمومی 2
تنیس روی میز
پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن
ربات های لمسی
پاورپوینت بررسی مسکن در دوره های مختلف
پاورپوینت بررسی مرمت خانه امیر لطیفی-گرگان
پرسشنامه شاخص احقاق جنسی هالبرت دیوید فارلی هالبرت
پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان
پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه امام كاشان سلطانیه
پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران)
پاورپوینت بررسی مفهوم مدیریت
پاورپوینت بررسی مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک
پاورپوینت بررسی جامع مدیریت استراتژیک
پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط
پاورپوینت بررسی مدیریت استرس