آموزش زبان انگلیسی

معنی image camera tube , معنی image carrier , معنی image changer , معنی image control , معنی image conversion equipment , معنی image converter tube , معنی image coordinates , معنی image deflection , معنی image degradation , معنی image dissector , معنی image distance , معنی image effect , معنی image element , معنی image enhancement , معنی image field curvature , معنی image focal point , معنی image force , معنی image forming system , معنی image frequency , معنی image iconoscope , معنی image intensification , معنی image intensifier tube , معنی image inversion , معنی image of interference , معنی image orthicon , معنی image phase change coefficient , معنی image plane , معنی image plate , معنی image potential , معنی image printer , معنی image propagation factor , معنی image quality , معنی image reproduction , معنی image resolution , معنی image retention , معنی image scale , معنی image shape , معنی image shearing principle , معنی image shift , معنی image side , معنی image sinusoidally , معنی image source , معنی image space , معنی image storing tube , معنی image transfer constant , معنی image transformation , معنی image transmission , معنی image well , معنی imageing model , معنی imageless thought , معنی imagery , معنی imagery collateral , معنی imagery exploitation , معنی imagery pack , معنی images , معنی imagesetter , معنی imaginable , معنی imaginably , معنی imaginal , معنی imaginarily , معنی imaginariness , معنی imaginary , معنی imaginary current , معنی imaginary figure , معنی imaginary stimulus , معنی imaginary unit , معنی imaginary voltage , معنی imagination , معنی imaginative , معنی imaginative faculty , معنی imaginatively , معنی imaginativeness , معنی imagine , معنی imagined , معنی imaging , معنی imagism , معنی imagnarily , معنی Imam , معنی Imam Ali Rahmanev , معنی imam or imaum , معنی imamate , معنی Imamzadeh , معنی Iman , معنی imaret , معنی imbalance , معنی imbalanced , معنی imbalm , معنی imbark , معنی imbathe ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز