دوربین نقشه برداری
تحقیق رامسس دوم
راه سازی و پل سازی
گزارش كارآموزی ساخت تیرچه ها در محل كارگاه
پیکر شناسی زمین لغزش ها
راهبردهای طراحی
راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران
راه‌سازی و راهداری
روان کننده در بتن
روش جدیدی درطرح اختلاط بتن روان بااستحكام متوسط ومحتوای كم سیمان
روش ساخت سدهای خاكی با هسته رسی
روش طراحی اصلاح شده برای آسفالت مخلوط گرم
"روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده ، پل ها و وسایل كنترل ترافیك"
روكش‌های آسفالته
زمین در آغاز شكل گیری
ساختار بتن و مصارف آن
تحقیق ساختمان سازی
تحقیق ساختمانهای فلزی
تحقیق سدهای خاكی