الگوی تغییر یافته ماتریکس راهنمای درمان سوء مصرف مواد (کتابچه بیماران)
راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو)
آزمون تصویر آدمک گودیناف
راهنمای آزمون مازهای پورتئوس
مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)
مقیاس احساس گناه موشر
مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)
پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون
پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی M- Scale
مقیاس خودشناسی انسجامی
مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE)
گزارش كارآموزی سیستم جرقه در نمایندگی پارس خودرو
"گزارش كارآموزی آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور (پیكان ، پژو RD )"
گزارش كارآموزی باردهی ترانسفورماتور
گزارش كارآموزی بازدید قسمتهای موتور در نمایندگی ایران خودرو
گزارش كارآموزی بررسی انواع ترانسهای توزیع وساختمان آن ها
گزارش كارآموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور زمان جرقه
گزارش كارآموزی برق در پست 63/20kv
گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق