دانلود کاربرد سنسور ها در یک ربات

گروه : فنی و مهندسی
بازدید : 3

دانلود فایل
توضیحات:
کاربرد سنسور ها در یک ربات به نام خدا   هر ربات برای ايجاد ارتباط با محيط نيازمند ابزاری است. برای مثال يک ربات maze solverبرایتشخيص محلّ و فاصله ی ديوارها يا يک line followerبرای تشخيص و تعقيب خط نيازمند وسيله ايست کهوضعيت عاملی در محيط خارج را به شکل سيگنال الکتريکی به او منتقل کند. او برای اين کار با توجه به نيازخود از حسگر های مناسب استفاده می کند. در اين جا با توجه به نوع نيازمان تنها سنسورهای نوری را موردبررسی قرار می دهيم برای ادامه آموزش کافیست که فقط این فایل را دریافت کنید . آموزش در باره سنسور های ربات  تعداد صفحات 13 ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
کاربرد سنسورها در یک ربات آموزش ساخت ربات الکترونیک برق آموزش ربات سازی ساخت ربات سنسور ها در ربات سنسور ربات