توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع تفسير سوره جن- 50صفحه ورد             گفتاری پیرامون جن کلمه جن بمعنای نوعی از مخلوقات خدا است که از حواس ما مستوراند و قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده است و در آن باره مطالبی را بیان کرده است اول اینکه: این نوع مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده اند و دوم اینکه این نوع مخلوقات از جنس آتش خلق شده اند.و در این باب فرموده: جان را ما قبلا از آتشی سموم آفریده بودیم. و سوم اینکه اين نوع مانند انسان زندگي و مرگ و قيامت دارند ودر اين باب فرمود: اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانسان اينان كسانيند كه همان عذابها كه امتهاي گذشته جني و انسي را منقرض كرده بود برايشان حتمي شده. و چهارم اينكه اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد وتكاثر دارند ودر اين باره فرمود: و انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن واينكه مرداني از انس بودند كه بمرداني از جن پناه مي بردن «جن_6». پنجم اينكه اين نوع مانند نوع بشر داراي شعور و اراده است و علاوه بر اين كارهائي سريع و اعمالي شاقه را ميتواند انجام دهند كه از نوع بشر ساخته نيست همچن ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

نمونه سوال پیام نور ( مباني محيط زيست )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مباني محيط زيست )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مباني محيط زيست )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS  )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( مباني سنجش از دور )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مباني سنجش از دور )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مباني سنجش از دور )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

نمونه سوال پیام نور ( مباني ژئومورفولوژي 2ديناميك )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)
نمونه سوال پیام نور ( مباني ژئومورفولوژي 2ديناميك )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور ( مباني ژئومورفولوژي 2ديناميك )رشته جغرافیا تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90) ... دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی

معنی average payment , معنی average purchase rate , معنی average return , معنی average revenue product , معنی average seek time , معنی average tax rate , معنی average total cost , معنی average voltage , معنی averagely , معنی averagly , معنی averment , معنی avernus , معنی averruncator , معنی averse , معنی aversion , معنی aversion therapy , معنی aversive , معنی aversive stimulus , معنی avert , معنی avertible , معنی aves , معنی avesta , معنی avestan , معنی avgas , معنی avian , معنی avianize , معنی aviarist , معنی aviary , معنی aviate , معنی aviation , معنی aviation channels , معنی aviation convention , معنی aviation fuel , معنی aviation gasoline , معنی aviation life support equipment , معنی aviation ordnance , man (ao) , معنی aviation psychology , معنی aviation snips , معنی aviation sotre keeper (ask) , معنی aviation structural mechanic (asm) , معنی aviation weather , معنی aviation aeronautics , معنی aviationelectronic , معنی aviator , معنی Avicenna , معنی aviculture , معنی aviculturist , معنی avid , معنی avidity , معنی avidly , معنی avifauna , معنی avigation , معنی aviod , معنی avionic , معنی avirulent , معنی avitaminosis , معنی Avizeh , معنی avocado , معنی avocational , معنی avocet , معنی avoid , معنی avoidable , معنی avoidable costs , معنی avoidancae training , معنی avoidance , معنی avoidance behavior , معنی avoidance clause , معنی avoidance conditioning , معنی avoidance gradient , معنی avoidance learning , معنی avoidance of a contract , معنی avoidance reaction , معنی avoidance avoidance conflict , معنی avoided , معنی avoiding , معنی avoidless , معنی avoirdupois , معنی avoirdupois weight , معنی avouch , معنی avouchment , معنی avowal , معنی avowed , معنی avowedly , معنی avowtry , معنی avulse , معنی avulsion , معنی avuncular , معنی await , معنی awake ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 118 روز