دانلود پاورپوینت سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه

گروه : علوم انسانی
بازدید : 7

دانلود فایل
توضیحات:
پاورپوینت سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:64 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ائمه ما يكي از دلايل پذيرش حكومت از طرف خودرابرقراري قسط وعدل اعلام نموده اندزيرا خداوند از دانايا ن پيمان گرفته است كه در برابرسيري ظالم وگرسنگي مظلوم سكوت نكنندبنابراين از نظر اسلام تامين اجتماعي به مفهوم توزيع مجددوعادلانه ثروت در جامعه به منظور جلوگيري از ثروت اندوزي ورفع نيازهمه افراد جامعه است.كشور مااز معدود كشورهاي است كه بيمه وتامين رفاه نسبي براي همه ملت از آغاز مد نظر بوده كه اين  امردر لوح هاي گلين به جا ي مانده اززمان كوروش وتخصيص مبلغي حقوق براي خانواده كارگران بيمار واز كارافتاده ومتوفي مشاهده شده است .وپس از آن در اولين بار اداره طرق وشوارع جهت تامين معاش خانواده كارگران حادثه ديده در حين كار  رامطرح كرد.ومبلغي از حقوق افراد براي حوادث كسر گرديد تااينكه به مرورسازمان بيمه هاي اجتماعي نزج گرفت   فهرست مطالب واسلایدها: تامين اجتماعي ،هدفي انساني وآرماني پيامبران بيمه اطمينان وضمانت در بر ابر حوادث وحفظ سلامت اصل 29قانون اساسي ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت سازمان تامین اجتماعی یک نگاه