توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع جانور شناسی وگیاه شناسی- 16صفحه ورد           بدن در این جانوران دارای تقارن دو طرفی است. بدن معمولا پهن و یا در بعضی گونه بدن بصورت نیمه کروی می باشد، دارای 8 صفحه شانهای مژکدار در سطح بدن خود هستند. دستگاه گوارش بصورت ناقص بوده و مخرج ندارند. از نظر تولید مثل معمولا هرمافرودیت یا تک یاخته هستند و دستگاه تناسلی دارای قسمت های مختلفی شده و نسبتا پیچیدگی پیدا کرده است.   بدن دارای تقارن دو طرفی است و از سه لایه جنینی رشد پیدا کرده اند، تریپلوستیک هستند. بدن معمولا پهن و فاقد بند واقعی هستند. دارای دستگاهای مکنده و یا قلاب بوده و هر دو را جهت اتصال به بدن برای خرید کل تحقیق ازلینک زیر استفاده کنید ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: