توضیحات:
دانلود تحقیق آماده با موضوع جايگاه غم وشادي در اسلام - 14صفحه ورد           اسلام ديني است که به روابط اجتماعي و چگونه حاضر شدن دراجتماع وخوشرو وخنده رو بودن درجامعه وزدودن غبار غم از چهره دوستان بوسيله شادابي وخندان بودن تأکيد بسياري کرده است. واز مؤمنان خواسته است تا از اخمو بودن و تلخي کردن وغمگ ي ن بودن دوري کنند چرا که هم در زندگي خود آنها وهم بر اطرافيان آنها اثر منفي مي گذارد.   شادي وغم درفرهنگ اسلامي : فرهنگ اسلامي ي ک فرهنگ غني وبسيار کهن است وفرهنگي کامل که در تمام ابعاد آن سخن به ميان آمده است ودين اسلام کاملتر ي ن دين است که به تمام امور در زندگي توجه کرده است واينکه اگر برای خرید کل تحقیق ازلینک زیر استفاده کنید ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود تحقیق آماده با موضوع جایگاه غم وشادی در اسلام 14صفحه ورد ,