توضیحات:
پاورپوینت دستورهای انتقال کنترل                 نوع فایل:power point قابل ویرایش:30 اسلاید قابل ویرایش:4 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: üIF üCASE üDO توجه: در فرترن احکام غير اجرايي (مثل اعلان) در اين بلوک ها پذيرفته نمی شود هر کدام ازاين بلک ها می تواند با نوعی ديگر به صورت متداخل ترکيب شوند جهت سهولت در فهم برنامه می توان به دلخواه به هر بلوک يک نام اختصاص داد •هر تصميمی احتياج به برآورده شدن شرط يا شروطی دارد (حتی در زندگی روز مره) •با بر آورده شدن شرايط يک سری عمليات انجام می گيرد –اگر هوا آفتابی باشد   •شرايط به صورت دستور های منطقی بيان می شوند که بر اساس نتيجه TRUE يا FALSE عملياتی انجام می گيرد   فهرست مطالب واسلایدها: دستور های شرطی جريان کنترل FLOW CONTROL ساختار و دستور IFدر فرترن IF statement and construct ساختار IF THEN ساختار IF THEN ELSE ساختارچند گانه ساختار متداخل ساختار محاسباتی Arithmetic IF ساختار GO TO ساختار Computed GO TO ساختار انتخاب if در C ساختار بلوک    ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت هویت واقتدار ملی
پاورپوینت هویت واقتدار ملی                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 32 اسلاید   قسمتی از اسلایدها    نقش فرهنگ در ذات بشر به عنوان حیوانی اجتماعی، بیش از منافع سیاسی یا اقتصادی او است (برون، 1379، ص94). از همین رو در بررسی اقتدار باید دیدی فراتر از دیدگاه نظامی و غلبه در جنگ را مدنظر قرار داد، چرا که با توجه به سازمان‌های بین‌المللی همچون حقوق بشر، دادگاه لاهه، سازمان ملل، شورای امنیت و... مفهوم استقلال، حاکمیت، تهدیدها و جنگ‌های خارجی و نظامی دگرگون شده است. «اقتدار ملی» یعنی رسیدن به مشخصه‌هایی که به یک کشور امکان می‌دهد تا در مقابله با تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی دوام آورده و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، انسانی مهمتر از همه فرهنگی، قدم بردارد و در مسیر، آن که نقشی بیش از همه دارد، همانا نقش عوامل فرهنگی و ارزشی در کمک به اقتدار ملی می‌باشد. فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی فرآورده عمل خلاق آدمی و بیان‌کننده سرشت بدیل اوست و فرهنگ در نظر اینان از چنان جایگاهی برخوردار شده که ا ... دریافت فایل

پاورپوینت درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
پاورپوینت درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 13 اسلاید   قسمتی از اسلایدها سه نوع نفقه در اسلام : 1- نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود کند. 2- نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان خود کند. 3- نفقه ای که مرد در مورد زن صرف می کند. زن میلیونر هم که باشد نفقه اش به عهده شوهر است. آیا زن امروز نفقه و مهر نمی خواهد؟ همانطور که نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است و حق استثمار پدر را ندارند. نفقه زن هم بدست شوهر است حق استثمار ندارد. رعایت جانب زن در مسائل مالی : اسلام مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی را از دوش زن برداشته اما غربيان می خواهند انتقاد کند تا به بهره کشی از زنان در امور اقتصادی برسند . در واقع اسلام نخواسته به نفع زن و بر علیه مرد یا بر عکس قانونی وضع کند.  اسلام این قاعده را رعایت کرده که مرد مظهر نیاز است و زن مظهر بی نیازی است . همانطور که مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل به نسل به عهده زن است ، کار وزحمت خرجی به عهده مرد است. فلسفه تبلیغ علیه نفقه : توسط شکارچیانی که می خواستند از نیاز زن سوء استف ... دریافت فایل

پاورپوینت حقوق جزایی عمومی
پاورپوینت حقوق جزایی عمومی                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 28 اسلاید   قسمتی از اسلایدها مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند. 1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم 2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه 1- شرکت در جرم:  شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی 2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند. قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.   فهرست مطالب ... دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل چهارم مفاهیم اصلی انگیزش استیفن پی .رابینز - 28 اسلاید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم مفاهیم اصلی انگیزش استیفن پی .رابینز - 28 اسلاید                 •کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تلاش بیشتری می نمایند •انگیزش تمایل به انجام کاراست ودرگروتوانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیازتامین گردد. •نیازبه معنی نوعی کسروکمبود روانی وفیزیولوژیک است که می تواند دستاورد خاصی راجذب نماید. •یک نیازتامین نشده موجب ایجاد تنش می شود که آن نیزبه سهم خود در فرد پویایی به وجود می آورد که این پویش موجب جستجو برای هدفی خاص می شود ودرصورت تامین ،میتواند باعث کاهش تنش شود.   nمزلواین نیازهارابه دودسته رده پایین و رده بالا تقسیم     کرد.نیازهای فیزیولوژیکی وامنیت رادررده پایین ونیازهای اجتماعی ،احترام وخودشکوفایی رادررده بالا قرارداد. n nنیازهای رده پایین بوسیله عوامل برونی نظیر دستمزد قراردادهای اتحادیه وسابقه خدمت ارضا می شوند. n nنیازهای رده بالا اصولا“ دردرون فرد ارضا می شوند.   nفردریک هرزبرگ براین باوربود که رابطه فرد با کار، یک رابطه اصولی واساسی است ونگرش فردنسبت به کار رامی توان براساس میزان موفقیت یا شکست وی تعیی ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1