نام فایل : دانلود رعد و برق
گروه : علوم پایه
بازدید : 6

دانلود فایل
توضیحات:
رعد و برق این مقاله در مورد رعد و برق می باشد و شامل 7 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد. توجه در مورد انواع مختلف ابر ها دانشمندان را به ساختار ابر هاي رعد و برق زارهنمون آرد. ابر هاي آومولونيمبوس از جمله ابر هایي است آه بيشترین رعد و برق توليد شدهمربوط به این نوع ابر هاست ، البته ابر هاي دیگر نيز احتمال دارا بودن پتانسيل رعد و برق رادارند. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت درس علوم پایه دوم دبستان با عنوان: سرگذشت دانه ها
پاورپوینت درس علوم پایه دوم دبستان با عنوان: سرگذشت دانه ها در پاورپوینت حاضر با عنوان سرگذشت دانه ها تمامی موارد مربوط به رشد دانه ها،عوامل پراکنده شدن دانه ها،مراحل رشد دانه لوبیا،دانه های خوراکی و دانه های داخل میوه ها به همراه فیلم و تصاویر نمایش داده می شوند با تهیه پاورپویینت حاضر در وقت و هزینه های خود صرف جویی نمایید در پاورپوینت موردنظر به یک آشنایی کامل در مورد دانه ها دست خواهید یافت سال انتشار: 1396 دسته: پروژه های دانش آموزی تعداد اسلاید: 10 قیمت: 4300 قابل استفاده برای دانش آموزان و دانشجویان هرگونه کپی غیرقانونی از محصولات و خدمات درسباز پیگرد قانونی دارد ... دریافت فایل

مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا
مجموعه جزوات استحصال آب از مه و هوا مجموعه سه جزوه به زبان فارسی، ارائه ی استحصال آب از مه و هوا که یکی از روشهای جدید برای تامین آب به ویژه برای مناطق دارای رطوبت بالا می باشد. این جزوات شامل مطالب زیر می باشد:جزوه اول(13) : تاریخچه استفاده از روش استحصال آب از مهتوابع لازم در پدیده استحصال آب از مه و رطوبت هوادما و رطوبتدما و مهبادتوزیع زمانی و فضایی تشکیل مه ورطوبت هواشرایط تشکیل مهتعاریف اولیهبخار آبتعرقگرمای نهان تبخیر رطوبتتبخیرظرفیت اشباع رطوبت نسبیفشار بخار آبتراکمنقطه شبنمرطوبت مطلقفشار بخار آبرطوبت ویژه تصعید شبنمژالهمه چیست؟مه تابشیمه جبهه ایمه فرارفتیمه فراشیبیبارشاستحصال آب از مه و رطوبت هوامکانیزم استحصال آب از مهنمونه هایی از ایستگاه هاي استحصال آب که تاکنون اجرا شدهآزمایشات افراد گوناگون در استحصال آب از مهجزوه دوم(32) : مه چيست؟ انواع مه مه تبخيري مه برودتيمه مخلوط بخش اول: زدودن مه روش گرمايي روش ديناميكي روش ساختاري نمونه عمليات و تجهيزات مهزدايي در فرودگاههاي برخي كشورها بخش دوم: استحصال آب از مه...جزوه سوم(12ص) : مه وانواع آنارزیابی اقلیمی و جغرافیایی مناطق مناسبنزولات جوي و مهانواع جمع کننده براي ان ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346
پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346 فصل 1- اندازه گیری •کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها •دستگاه بین المللی یکاها •استاندارد طول •استاندارد جرم •استاندارد زمان فصل2- بردارها •بردارها و نرده ایها •جمع بردارها •ضرب بردارها فصل  3 – حرکت یک بعدی •مکانیک •سرعت متوسط •سرعت لحظه ای •شتاب •شتاب ثابت •سقوط آزاد فصل4- حرکت در صفحه •جابجایی، سرعت و شتاب •حرکت با شتاب ثابت در صفحه •حرکت پرتابی •حرکت دایره ای یکنواخت •سرعت نسبی و شتاب     فصل 5 – دینامیک ذره - 1 ... فصل 6 - دینامیک ذره -2   فصل 7 – کار و انرژی فصل 8 – پایستگی انرژی    فصل 9- پایستگی تکانه خطی فصل 10 – بر خورد فصل 11 – سینماتیک دورانی فصل 12- دینامیک دورانی فصل 13- پایستگی تکانه زاویه ای فصل 14- تعادل اجسام صلب   وسایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ... ... دریافت فایل

پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346
پاورپوینت در مورد فیزیک پایه I-اسلاید 346 فصل 1- اندازه گیری •کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها •دستگاه بین المللی یکاها •استاندارد طول •استاندارد جرم •استاندارد زمان فصل2- بردارها •بردارها و نرده ایها •جمع بردارها •ضرب بردارها فصل  3 – حرکت یک بعدی •مکانیک •سرعت متوسط •سرعت لحظه ای •شتاب •شتاب ثابت •سقوط آزاد فصل4- حرکت در صفحه •جابجایی، سرعت و شتاب •حرکت با شتاب ثابت در صفحه •حرکت پرتابی •حرکت دایره ای یکنواخت •سرعت نسبی و شتاب     فصل 5 – دینامیک ذره - 1 ... فصل 6 - دینامیک ذره -2   فصل 7 – کار و انرژی فصل 8 – پایستگی انرژی    فصل 9- پایستگی تکانه خطی فصل 10 – بر خورد فصل 11 – سینماتیک دورانی فصل 12- دینامیک دورانی فصل 13- پایستگی تکانه زاویه ای فصل 14- تعادل اجسام صلب   وسایر عناوین و توضیحات و فرمولها و نمودارها ... ... دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی

معنی kibe , معنی kibed , معنی kibitka , معنی kibitz , معنی kibosh , معنی kiching piece , معنی kick , معنی kick about , معنی kick boxing , معنی kick out , معنی kick save , معنی kick serve , معنی kick up a row , معنی kick with the heel , معنی kick circle , معنی kick up , معنی kickable , معنی kickboard , معنی kicker , معنی kicking , معنی kicking plate , معنی kicking strap , معنی kickover , معنی kicks from the penalty spot , معنی kickshaw , معنی kicksy wicksy , معنی kid , معنی kid glove , معنی kid leather , معنی kid skin , معنی kidding , معنی kiddle , معنی kidnap , معنی kidnapper , معنی kidnapping , معنی kidndergartner , معنی kidney , معنی kidney bean , معنی kidney potato , معنی kidney stone , معنی kids , معنی kief , معنی kier , معنی kieselguhr , معنی kieseritzky gambit , معنی kihon , معنی kil , معنی kilderkin , معنی kilian position , معنی kilim , معنی kill , معنی kill (shot) , معنی kill devil , معنی kill each other , معنی kill off , معنی kill shot , معنی kill time , معنی killcalf , معنی killdee , معنی killdeer , معنی killed , معنی killer , معنی killer stage , معنی killer submarine , معنی killifish , معنی killing , معنی killjoy , معنی kiln , معنی kiln dry , معنی kiln lining , معنی kiln man , معنی kiln tax , معنی Kilo , معنی kiloampere , معنی kilobaud , معنی kilobyte , معنی kilocalorie , معنی kilocycle , معنی kilogram , معنی kilogram(me) , معنی kilogrammetre , معنی kilogrem , معنی kilohertz , معنی kiloliter , معنی kilolitre , معنی kilomega cycle , معنی kilometer , معنی kilometre , معنی kilometric(al) ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 118 روز