توضیحات:
پاورپوینت کيفيت آب               نوع فایل power point   قابل ویرایش 18 اسلاید   قسمتی از اسلایدها تعيين پتانسيل نفوذ 1. درصد سديم محلول (Soluble Sodium Percentage) ايراد: درصد سديم محلول رابطه مستقيمی با درصد سديم جذب شده ندارد. 2. طبقه بندی ويلکاکس (1958) S1: آب دارای سديم کمی است و می تواند برای آبياری تمام خاکها قابل استفاده است. خطر ناشی از سديم کم است ولی محصولات حساس به سديم بايد مورد توجه قرار بگيرند.  S2: آب دارای مقدار متوسط سديم است و احتمال مسئله نفوذ در خاک رسی وجود دارد مگر دارای گچ باشد . خاک شنی يا آلی را می توان آبياری کرد.  S3: آب دارای سديم زياد است. در اکثر خاکها مشکل نفوذ ايجاد می کند و نياز به مديريت ويژه، زهکشی مناسب، آبشويی زياد و افزايش مواد آلی دارد. اگر گچ در خاک باشد مشکل نفوذ به تاخير می افتد. S4: آب دارای سديم زياد است و برای آبياری مطلوب نيست. استفاده از گچ استفاده از آب را ممکن می سازد. ايراد SAR: سديم همواره انحلال پذير است و با سديم تبادلی خاک در حال تعادل  کلسيم همواره انحلال پذير نيست و کلس ... دریافت فایل
کلمات کلیدی: