توضیحات:
پاورپوینت آموزش روشهای جمع آوری اخبار                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 23 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تعریف نیازمندیهای اطلاعاتی : نیازمندیهای اطلاعاتی حقایق و واقعیتهایی هستند مدیر یا مسئول سازمان برای اجرای موفقیت آمیز ماموریت به آنها نیاز دارد. نیازمندیهای اطلاعاتی به دو طبقه وسیع ع.ا.ا و س.ن.ا تقسیم میگردند. تعریف ع.ا.ا : آن قسمت از نیازمندیهای اطلاعاتی را که برای اخذ تصمیم در مورد انجام ماموریت در تقدم یکم مورد نیاز مدیر یا مسئول میباشد ع.ا.ا  گویند. تعریف س.ن.ا : توانائیهایی از دشمن و مشخصات منطقه عملیات میباشند که در تقدم بعد از ع.ا.ا قرار دارند س.ن.ا مانع انجام ماموریت نمیشوند لیکن تامین آنها بعد از ع.ا.ا به مدیر یا مسئول در اجرای ماموریت و انتخاب راههای کار کمک مینماید.   فهرست مطالب و اسلایدها: تعريف خبر تعریف مدار اطلاعات جمع آوری اخبار روش جمع آوری رسمی روش جمع آوری پنهان روش جمع آوری فنی و الکترونیک روش جمع آوری رزمی روش جمع آوری سانسور ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت
پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 37 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: به دليل اهميّت فراوان مديريت درزندگي امروز،لازم است نظريه هاي مربوط به مديريت را مطالعه كنيم و از بين آنها كاراترين و مؤثرترين راانتخاب كرده و براي رسيدن به موفقيّت از آن بهره بگيريم. در اين فصل مجموعه اي ازنظريه هاي مربوطه وهمچنين نقش مديران پيشين در تكامل دانش مديريت و جهت گيريهاي جديد در تفكّر مديريت را بررسي مي كنيم.   فهرست مطالب و اسلایدها: رهيافتهاي عمده در سير تكوين نظريه هاي سازمان و مديريت اصول مديريت علمي از نظر تيلور از جمله ويزگيهاي خاص بوروكراسي وبر نظريه سيستمي نظريه يادگيري سازماني نظريه اقتضايي نقشهاي مدير از نظر مينتزبرگ ... دریافت فایل

پاورپوینت بهره برداری از نتایج پژوهش ها
پاورپوینت بهره برداری از نتایج پژوهش ها                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 25 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در گزارش و یا مقاله خود مشخص کنید که عملاً با نتیجه مطاله شما چه می توان کرد. توجه کنید که حتماً یک مطالعه منجر به پیامی که بتوان بر اساس آن اقدام کرد منجر نمی شود. پیام قابل انتقال خود را از ”مجموعه ای از پژوهش ها“ بهتر بدست می آیند تا از گزارش منفرد پژوهشی یا نتایج یک مطالعه، به عبارت دیگر انجام متاآنالیز و بررسی مروی منظم برای تهیه پیام مفید تر از مطالعه های مشاهده ای  هستند مطالعات منفرد به ندرت منجر به اتخاذ تغییر می شوند چون شواهد کافی ندارند.   فهرست مطالب و اسلایدها: تعاریف چارچوب ترجمان دانش انواع فعال ترجمان دانش ... دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها
پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 38 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: يک سيستم  ويا مجموعه اي از افراد و تجهيزات که تحت شرايط و روشهاي تعيين شده اي براي پيشبرد اهداف معين فعا ليّت مي کنند. در سمت خروجي سازمان، محصول نهايي توسط عوامل توزيع در چند سطح،به مصرف کننده يا مشتري ميرسد. مشتريان همواره مصرف کننده نهايي نيستند و خود ميتوانند در سطحي معين در حلقه مصرف قرار گيرند. زنجيره تامين كليه فعاليّتهاي است كه تامين کنندگان موّاد اوّليه و يا خدمات را به توليد کنندگان محصول يا خدمات  و نهايتا مصرف کنندگان يا مشتريها ارتباط ميدهد. چگونگي مديريت زنجيره تامين تاثير بسزايي در هزينه تمام شده خدمات و   محصولات دارد. هر محصول زنجيره تامين مختص به خود دارد. زنجيره تامين معمولا چند سطحي است.   فهرست مطالب و اسلایدها: مفاهيم پايه وتعاريف سيستم هاي کنترل موجودي فرآيند های توليدی و مشخصات آنها هزينه هاي سيستم هاي توليد تـصميم گيري و روشهای تقاضا و پيش بيني روشهاي سفارش دهي  مدلهای برنامه ريزي توليد و برنامه ... دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزي زماني
پاورپوینت برنامه ريزي زماني                 نوع فایل: power point قابل ویرایش 79 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: حذف يال بين e1 و e2 مجاز است اگر e1 هيچ پيششرطي از e2 را به عنوان اثر خود نداشته باشد. e2 هيچ کدام از پيششرطهاي e1 را حذف نکند. e1 و e2 اثرات يکديگر را حذف نکنند. اگر e2 رويدادشروع کنش a باشد، e1 هيچکدام از پيششرطهاي زمان اجراي a را حذف نکند. اگر e1رويداد پايان کنش a باشد، e2 هيچکدام از پيششرطهاي زمان اجراي a را حذف نکند.   فهرست مطالب و اسلایدها: برنامه ريزي در هوش مصنوعي برنامه ريزي  در فضاي وضعيت برنامه ريزي در فضاي برنامه برنامه ريزي مبتني بر ارضا پذيري ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری