توضیحات:
CF ROOT T889 4.1.1 ok فایل تست شده   CF ROOT T889  4.1.1 ok ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
T889 ,